***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2021 15:48
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No: 109A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde, saat 14:30'da İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No: 109A adresindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul 2. kat 4 ve 5 numaralı salonlarında İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2021 tarih ve 62699924 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mart 2021 tarih 10281 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 16.878.507,003 TL olan pay temsilen, 100 TL olan pay asaleten olmak üzere toplam 16.878.607,003 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Metin ÖZDEMİR tarafından Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Gökhan YÜKSEL'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.
1- Toplantı Başkanı görevi Esas sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Savaş Kölemen'i Tutanak Yazmanı ve Akay Bağcı'yı da Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket çalışanı Serkan Doğru'yu görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığından ve multivizyon aracılığıyla da gösterildiğinden ayrıca tekrar okunmaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergenin katılanların oy birliği kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi, müzakare edildi ve söz alan olmadı.
3- 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle, sadece "görüş" bölümünün okunmasını, Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergenin katılanların oy birliği ile kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4- 2020 yılı finansal tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığından, ayrıca Genel Kurul'da dağıtılan Faaliyet Raporu içinde de yer aldığından, bu tabloların tekrar okunmamasını, verilen yazılı önerge, katılanların katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin katılanların katılanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.
6- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kar dağıtımı yazılı teklifi önergesi doğrultusunda Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 10.013.838 TL net dönem karından geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan brüt 10.013.838 TL kar payına ilave, 1.824.906 TL Geçmiş Yıl Karından, 11.230.753 TL Özel Fonlardan, 930.503 TL ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak, ortaklara dağıtılacak toplam 24,000,000 TL brüt kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
7- Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen yazılı önergenin katılanların oy birliği kabul edilmesi neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
8- Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2020 yılı içerisinde 15.900 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
9- Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_imzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli_imzalı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924238


BIST

Canlı Borsa
5.373 18:05
Değişim :  5,04% |  257,69
Önceki Kapanış :  5.115  
En Yüksek
5.375
En Düşük
5.204
Açılış: 5.233
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.563 -0,59  
Nasdaq CCO 13.229 -0,09  
Xetra DAX DAX 15.964 -0,54  
IPC MXX 53.536 0,57  
Shanghai Composite SHCOMP 3.232 0,07  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--405--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(06.06.2023 02:14:58-06.06.2023 02:14:58)