***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.05.2018 17:41
***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NETAS

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Tarihi 25.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki
4 - Yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - 2017 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi
15 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Kron 2017 Olağan Genel Kurul Çağrı Metni (Düzeltme).pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25.04.2018 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Hissedarlarımızdan Lütfi Yenel söz alarak, toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına da Başak Çetin'in seçilmelerini önerdi.
Öneri genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına da Başak Çetin'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın hazır bulunduğunu, kendisinin ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Bağımsız Denetim Şirketi Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Mennan Uzunoğlu'nun toplantıya iştirak ettiğini iletti.
Toplantı Başkanı, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını genel kurula açıkladı.
2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Hissedarlardan Lütfi Yenel söz alarak, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2017 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun ve bağımsız denetim şirketi Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını ve bunların pay sahiplerince okunduğunu belirtmek sureti ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bilanço ile gelir tablosunun toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi sadece bağımsız denetim kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetim rapor özetinin toplantıda okunmasını önerdi.
Öneri pay sahiplerinin oylamasına sunularak, önerinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Rapor özeti Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Mennan Uzunoğlu tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu oylamaya tabi olmadığından, bu konuda yalnızca bilgi verilmiştir.
2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bilanço ile gelir tablosu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdikine katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.
TTK'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinden Öner Tekin'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Kamil Orman'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içerisinde görev yapmasının kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.
2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetim kuruluşunun ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan ilgili pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi katılanların oy birliği ile ibra edildi.
6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifi 28.03.2018 tarihli ve 2018-06 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 28.03.2018 tarihli ve 2018-06 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:
Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:
Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2017 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 8.230.464 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 9.011.744 TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,
2017 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2017 yılı kar dağıtımı yapılamaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.
Yönetim Kurulunun 2017 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, geçen yıl da kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen aşağıda metni yazılı Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" okundu:
"KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş "Kar Dağıtım Politikası":
"Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile esas sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtılabilmesine, dağıtılacak kar payının nakit veya bedelsiz sermaye artırımı yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu Kar Dağıtım Politikası'nın Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesi"şeklindedir.
Şirketimiz kar dağıtımının, genel kurul toplantısını takiben Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde yapılması prensibi ile hareket eder."
Gündem maddesi oylamaya açıldı. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket A Grubu nama yazılı pay sahibi Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi adına Mehmet İlker Çalışkan söz alarak, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun şartları taşıyan Cemil Müjdat Altay, Mehmet İlker Çalışkan ve Kamil Orman'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilmelerini önerdi.
Şirket pay sahiplerinden Lütfi Yenel tarafından, Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıklarının değerlendirildiği rapor kapsamında Yönetim Kurulu'nun 28.03.2018 tarihli ve 2018-03 sayılı kararı ile kesinleşen bağımsız üye aday listesi okundu. Bu kapsamda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Mustafa Kemal Cılız ve Osman Nezihi Alptürk'ün 3 yıl süre ile seçilmeleri önerildi.
Şirket pay sahiplerinden Fuat Altıoğlu söz alarak, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun şartları taşıyan Lütfi Yenel'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilmesini önerdi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri olarak, 3 yıllığına görev yapmak üzere, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıya katılamayan ancak aday olduğunu muvafakatnamesi ile bildiren 60955074938 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Göksu Evleri, Şakayık Caddesi, B72A Anadolu Hisarı, İstanbul adresinde mukim Cemil Müjdat Altay'ın, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 19553230536 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Barbaros Mahallesi, Kardelen Sokak Incity Konutları A2 Blok Daire: 24 Ataşehir, İstanbul adresinde mukim Mehmet İlker Çalışkan'ın, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıya katılamayan ancak aday olduğunu muvafakatnamesi ile bildiren 22766107236 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Göztepe Mahallesi, Kartopu Caddesi No:46 Anadoluhisarı Beykoz-İstanbul adresinde mukim Kamil Orman'ın toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 13940349238 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Arnavutköyü Yolu Sok. Maya Residence No.6 D:G18 34340 Etiler-Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim Lütfi Yenel'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen toplantıya katılamayan ancak aday olduğunu muvafakatnamesi ile bildiren] 24266500814 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Gazeteciler Mahallesi, Hikaye Sokak, No:7/7 Esentepe Şişli-İstanbul adresinde mukim Mustafa Kemal Cılız'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 20378493938 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, M. Nurettin Selçuk Cad. Yalıpark Apt. 13/3 Fenerbahçe Kadıköy İstanbul adresinde mukim Osman Nezihi Alptürk'ün 349.631 adet red oyuna karşılık 6.362.041 adet kabul oyu ile birlikte seçilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Elektronik katılımcıdan gelen soru üzerine 8. Maddeye geri dönülmesi genel kurulun onayına sunuldu ve 8. Maddeye geri dönülmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Soru cevaplandı ve 9. Maddeye geçildi.
9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Lütfi Yenel söz alarak, 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 25 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere 2017 yılında Şirket tarafından üst düzey yöneticilere toplam 1.138.867,00 TL tutarında menfaat sağlandığı yönünde genel kurula bilgi verdi.
Lütfi Yenel söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 28.03.2018 tarihli ve 2018-05 sayılı kararı ile Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilen 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Ücretlendirme Politikasının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını belirtti.
Ücretlendirme Politikası oylamaya açıldı ve katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2018 yılı faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk ve Mustafa Kemal Cılız'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 7.500,00 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.
Bu teklif oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk ve Mustafa Kemal Cılız'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 7.500,00 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi, 122.500 adet red oyuna karşılık 6.589.172 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel tarafından, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu'nun 28.03.2018 tarihli ve 2018-04 sayılı bu önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin kararı doğrultusunda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerildi.
Yapılan oylama sonucunda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi 122.500 adet red oyuna karşılık 6.589.172 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek vermediği ve bu kapsamda da herhangi bir gelir veya menfaat elde etmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirket mali tablolarında da belirtildiği üzere, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardımlarda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
Bu defa, Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.
Öneri oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine 122.500 adet red oyuna karşılık 6.589.172 adet kabul oyu ,şe birlikte katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'unu temsil eden A Grubu hisselere sahip olan Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin hali hazırda Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nde yürüttükleri görevler haricinde Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapılmadığı, Şirket ile rekabet edilmediği ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına yapılmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
Bu defa yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyet dönemi için Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
15. Gündemin 15. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahipleri Şirket'in 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2018 faaliyet dönemi içerisinde de sürmesi temennisinde bulundular.
Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Lütfi Yenel tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kron-Genel Kurul Toplantı Tutanağı (25042018).pdf - Tutanak
EK: 2 Kron-Hazır Bulunanlar Listesi (25042018)REDAKSİYON.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 02.05.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680850


BIST

Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.368 -0,34  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--337--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(28.06.2022 05:14:12-28.06.2022 05:14:12)