***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2017 11:29
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 02.03.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi Maya Akar Center 100-102 Kat: 25 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması
4 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2016 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
9 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
11 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Lider - 2016 OGK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Lider-BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sn. Can Güney tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Burak Temiz görevlendirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Can Güney'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 13'ncü maddesi hükmü uyarınca, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nedim Menda Toplantı Başkanı olarak yerini aldı. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Hülya Kemahlı Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Sven Atakan Sevim Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.
2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.
3- Şirketin 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.liderfaktoring.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Şirketin 2016 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Can Güney açıklama yaptı ve 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya açıldı, oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4- Şirketin 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen katılan Sn. Ebru Yazıcıoğlu tarafından okundu.
5- Şirketin 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.liderfaktoring.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2016 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2016 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
6- Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn. Nedim Menda, Sn. Raşel Elenkave, Sn. Jak Sucaz, Sn. Can Güney, Sn. Ayşe Bayoğlu, Sn.Tezcan Yaramancı, Sn. Abdullah Akyüz'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas üye Yuda Elenkave'nin vefatı sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, ..........T.C. Kimlik numaralı, .....................................adresinde ikamet eden, Raşel Elenkave'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.04.2016 kararı oya sunuldu, oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.
8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 02.03.2017 tarihli ve 2017/08 sayılı, 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9- Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 02.03.2017 tarihli ve 2017/09 sayılı 2016 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 01.01.2016 -31.12.2016 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin teklifi okundu, görüşmeye açıldı,. Pay sahiplerinden Semih BAYRAKTAR ve Sunay GÜLER ayrı ayrı söz alarak, Şirket kar dağıtımı politikasına ve önceki yıl yapılan başarılı kar dağıtımına güvenerek %20 kar beklentisi ile paylara yatırım yaptıklarını, bu nedenle teklifin en az %20 oranında kar dağıtımı yapılması talebi dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi önerildi. Toplantı Başkanı tarafından Şirket büyüme planı, sektör sıralamasındaki yerini ilerletme hedefi ve finansal dalgalanmalardan etkilenmeme amacıyla kararın teklif edildiği ifade edildi. Başka söz alan olmadı, oya sunuldu.
01.01.2016 -31.12.2016 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına 45.488 adet olumsuz oya karşın 25.389.995 adet olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
10- Gündemin 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Bir kısım pay sahibi tarafından verilen önerge çerçevesinde Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas üyelere aylık net 65.750 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.800 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi teklifi görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya konuldu, 45.488 adet olumsuz oya karşın 25.389.995 adet olumlu oy ile oyçokluğuyla teklifin kabulüne karar verildi.
11- Gündemin 11.maddesi uyarınca 2016 yılında yapılan toplam 9.610 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2017 tarih ve –2017/13 sayılı 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 2016 faaliyet yılı için Genel Kurul tarafından belirlenmiş limitin aynen korunarak 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında Şirket Genel Müdürü Can GÜNEY tarafından bilgi verildi.
13- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarfından 06.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/598778


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--166--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 20:04:49-25.06.2022 20:04:49)