***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 19:11
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.122.254 7.767.988 2.155.790 1.998.643
Satışların Maliyeti
-5.264.453 -6.826.625 -1.847.852 -1.706.218
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
857.801 941.363 307.938 292.425
BRÜT KAR (ZARAR)
857.801 941.363 307.938 292.425
Genel Yönetim Giderleri
18.2 -322.387 -290.857 -108.061 -97.078
Pazarlama Giderleri
18.1 -243.351 -274.874 -89.565 -88.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
68.736 169.986 14.288 100.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-75.330 -61.351 -39.594 -25.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
285.469 484.267 85.006 182.313
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 41.134 20.387 4.592 7.844
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 82.542 19.255 61.720 -29.738
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
409.145 523.909 151.318 160.419
Finansman Gelirleri
58.258 10.707 8.966 4.148
Finansman Giderleri
20 -493.140 -368.343 -124.600 -164.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.737 166.273 35.684 -232
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.512 -37.678 5.727 -8.456
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.258 -41.390 1.015 -10.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 25.770 3.712 4.712 1.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.225 128.595 41.411 -8.688
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 1.816 0 1.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.225 130.411 41.411 -7.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
588 1.461 114 707
Ana Ortaklık Payları
-2.813 128.950 41.297 -7.827
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,01420000 0,65130000 0,20860000 -0,03950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,01420000 0,65130000 0,20860000 -0,03950000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
800.888 1.227.656
Dönem Karı (Zararı)
-2.225 130.411
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.225 128.595
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 1.816
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
481.801 508.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2 96.935 61.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.810 3.929
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
860 240
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 950 3.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
158.387 106.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.794 8.152
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.404 6.546
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 103.396 66.125
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.2 40.793 25.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
355.643 308.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -58.258 -10.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 413.901 319.410
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.214 30.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -82.542 -19.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -23.512 37.678
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.871 -20.184
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -18.871 -20.184
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.263 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
417.200 797.932
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.903 1.126.523
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.960 975.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.863 151.264
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-215.548 -2.179.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
377.741 1.966.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.409 -19.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
438.150 1.986.861
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.173 -9.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.931 -106.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
896.776 1.436.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.328 -5.273
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-113.523 -77.722
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20.946 -37.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 32
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -88.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
57.154 -128
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 0 1.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.355 48.668
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.355 48.668
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.256 -101.013
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.648 -78.676
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.608 -22.337
Alınan Temettüler
51.055 50.814
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-450.721 -1.139.774
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.671.358 2.070.880
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.695.711 -2.700.859
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.228 0
Ödenen Temettüler
17 0 -143.000
Ödenen Faiz
-414.398 -377.502
Alınan Faiz
58.258 10.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
407.321 87.754
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-999 -43.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
406.322 44.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 365.892 106.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 772.214 150.731


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 772.214 365.892
Ticari Alacaklar
621.758 643.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.1 427.219 387.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
194.539 256.279
Diğer Alacaklar
141.838 322.976
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23.1 5.959 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 135.879 322.976
Stoklar
10 1.580.494 1.365.896
Peşin Ödenmiş Giderler
15.1 42.435 25.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 8.739 35.178
Diğer Dönen Varlıklar
15.4 2.147 57.710
ARA TOPLAM
3.169.625 2.817.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.169.625 2.817.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
589.522 567.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 589.522 567.259
Diğer Alacaklar
3.834 679
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23.1 43 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.791 679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 429.677 374.659
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 20.472 20.853
Maddi Duran Varlıklar
12 931.295 982.378
Kullanım Hakkı Varlıkları
25 118.160 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.838 35.354
Peşin Ödenmiş Giderler
15.2 1.835 337
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 24.547 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.152.180 1.981.519
TOPLAM VARLIKLAR
5.321.805 4.798.662
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.690.288 2.650.665
Ticari Borçlar
972.706 554.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.4 59.178 119.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 913.528 434.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.078 18.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.3 30.592 18.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 3.235
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.595 44.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 38.595 44.104
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 75.988 73.884
ARA TOPLAM
3.818.247 3.363.145
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.818.247 3.363.145
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 95.250 60.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.3 7.395 2.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
72.607 63.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
47.815 39.152
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24.792 24.006
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.248 1.998
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.072 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.572 127.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.995.819 3.490.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.319.090 1.301.564
Ödenmiş Sermaye
17 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
-220.288 -220.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.075 -20.519
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.075 -20.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.075 -20.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
511.058 488.163
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 1.950 1.473
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
509.108 486.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 509.108 486.690
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 461.831 460.402
Yasal Yedekler
171.848 170.419
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.288 220.288
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
69.695 69.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 349.262 217.534
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.813 133.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.896 6.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.325.986 1.307.872
TOPLAM KAYNAKLAR
5.321.805 4.798.662


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445
Transferler
14.105 169.127 -183.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.038 13.924 -23.666 128.950 118.170 1.461 119.631
Dönem Karı (Zararı)
128.950 128.950 1.461 130.411
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.038 13.924 -23.666 -10.780 -10.780
Kar Payları
-143.000 -143.000 -143.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.290 14.290 14.290
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.969 5.969 5.969
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -19.052 26.009 475.126 460.402 223.503 128.950 1.317.765 6.570 1.324.335
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872
Transferler
1.429 131.728 -133.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.556 477 22.418 -2.813 17.526 588 18.114
Dönem Karı (Zararı)
-2.813 -2.813 588 -2.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.556 477 22.418 20.339 20.339
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -23.075 1.950 509.108 461.831 349.262 -2.813 1.319.090 6.896 1.325.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.225 130.411 41.411 -7.120
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.556 -1.038 -1.823 -776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.196 -1.298 -2.278 -971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
640 260 455 195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 640 260 455 195
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.895 -9.742 16.083 -6.106
Yabancı Para Çevrim Farkları
477 13.924 -65 9.184
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.263 -23.502 16.036 -15.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6 22.263 -23.502 16.036 -15.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 1.268 -1.339 913 -865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.113 1.175 -801 761
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -1.113 1.175 -801 761
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.339 -10.780 14.260 -6.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.114 119.631 55.671 -14.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
588 1.461 114 707
Ana Ortaklık Payları
17.526 118.170 55.557 -14.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798228


BIST
Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--591--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(25.06.2022 05:05:42-25.06.2022 05:05:42)