***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2020 18:10
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Yeni Bakiye
80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.514 23.713.740 23.757.254
Dağıtılan Temettü
-43.394.663 -43.394.663
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
22.970.330 -22.970.330
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Yeni Bakiye
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.391 23.200.453 23.150.062
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.713.740 -23.713.740
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
106.361.761 147.546.446
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 106.361.761 147.546.446
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
92.101.181 124.271.954
İskontolu
80.565.497 104.774.819
Diğer
11.535.684 19.497.135
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.260.580 23.274.492
İskontolu
9.202.691 15.207.902
Diğer
5.057.889 8.066.590
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -54.665.023 -92.883.975
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-46.323.127 -77.322.365
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.209.977 -13.569.634
Diğer Faiz Giderleri
0 -163.898
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.131.919 -1.828.078
BRÜT KAR (ZARAR)
51.696.738 54.662.471
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -16.690.925 -20.352.720
Personel Giderleri
-10.424.854 -11.124.200
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-266.515 -273.192
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-5.999.556 -8.955.328
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
35.005.813 34.309.751
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 8.623.119 15.075.657
Bankalardan Alınan Faizler
717.147 1.538.731
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
6.119.106 12.205.534
Diğer
1.786.866 1.331.392
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -8.366.472 -6.407.990
Özel Karşılıklar
-8.366.472 -6.407.990
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -5.446.148 -12.398.139
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5.446.148 -12.398.139
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
29.816.312 30.579.279
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.816.312 30.579.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -6.615.859 -6.865.539
Cari Vergi Karşılığı
-6.704.977 -6.914.905
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -24.453
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
89.118 73.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
23.200.453 23.713.740
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
23.200.453 23.713.740
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
23.200.453 23.713.740
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,29000000 0,30000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
23.200.453 25.791.012
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 84.113.838 119.402.694
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -52.533.104 -91.055.896
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 14.260.580 23.274.492
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 7.905.972 -192.606
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
338.018 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -16.690.925 -20.352.720
Ödenen Vergiler
-3.796.657 0
Diğer
22,33,34 -10.397.269 -5.284.952
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-49.391.148 303.032.701
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -19.588.433 302.649.697
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 -46.416.436 -2.851
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 -841.334 232.553
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.344.816 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 14.497.822 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 322.925
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 612.417 -169.623
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-26.190.695 328.823.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11 -306.410 -147.325
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11 2.339.000 4.293
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.032.590 -143.032
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 13.368.886.839 29.191.054.329
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -13.342.531.784 -29.478.513.867
Temettü Ödemeleri
0 -43.394.663
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
26.355.055 -330.854.201
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.196.950 -2.173.520
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
752.639 2.926.159
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.949.589 752.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.200.453 23.713.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-50.391 43.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.391 43.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.989 54.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.598 -10.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.150.062 23.757.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.949.589 0 2.949.589 752.639 0 752.639
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
400.098.643 5.180.132 405.278.775 379.996.685 5.693.657 385.690.342
Faktoring Alacakları
396.935.859 5.180.132 402.115.991 377.042.608 5.693.657 382.736.265
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 341.676.460 5.170.544 346.847.004 287.236.070 5.685.165 292.921.235
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 55.259.399 9.588 55.268.987 89.806.538 8.492 89.815.030
Takipteki Alacaklar
9.3 17.257.429 0 17.257.429 24.134.112 0 24.134.112
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -14.094.645 0 -14.094.645 -21.180.035 0 -21.180.035
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.546.445 0 12 167.826 0 167.826 205.184 0 205.184
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 5.313.925 0 5.313.925 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 278.091 0 278.091 228.354 0 228.354
DİĞER AKTİFLER
14 46.027.651 1.325 46.028.976 6.695.962 0 6.695.962
ARA TOPLAM
457.382.170 5.181.457 462.563.627 388.037.455 5.693.657 393.731.112
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.537.312 0 3.537.312 6.200.598 0 6.200.598
Satış Amaçlı
15 3.537.312 0 3.537.312 6.200.598 0 6.200.598
VARLIKLAR TOPLAMI
460.919.482 5.181.457 466.100.939 394.238.053 5.693.657 399.931.710
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 231.666.052 5.191.738 236.857.790 176.585.328 1.419.585 178.004.913
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 447.421 0 447.421 1.288.755 0 1.288.755
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.344.816 0 2.344.816 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 63.061.304 0 63.061.304 84.243.144 0 84.243.144
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
1.567.293 0 1.567.293 1.159.620 0 1.159.620
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 1.567.293 0 1.567.293 1.159.620 0 1.159.620
CARİ VERGİ BORCU
22 7.411.606 0 7.411.606 1.539.419 0 1.539.419
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 51.979 0 51.979
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 256.699 0 256.699 2.639.932 0 2.639.932
ARA TOPLAM
306.755.191 5.191.738 311.946.929 267.508.177 1.419.585 268.927.762
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
154.154.010 0 154.154.010 131.003.948 0 131.003.948
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -34.864 0 -34.864 15.527 0 15.527
Kar Yedekleri
50.928.448 0 50.928.448 27.214.708 0 27.214.708
Yasal Yedekler
26 27.983.275 0 27.983.275 26.797.589 0 26.797.589
Olağanüstü Yedekler
26 22.540.867 0 22.540.867 417.119 0 417.119
Diğer Kar Yedekleri
404.306 0 404.306 0 0 0
Kar veya Zarar
23.260.426 0 23.260.426 23.773.713 0 23.773.713
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
23.200.453 0 23.200.453 23.713.740 0 23.713.740
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
460.909.201 5.191.738 466.100.939 398.512.125 1.419.585 399.931.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
127.590.670 0 127.590.670 963.596.288 0 963.596.288
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
143.595.461 52.217.604 195.813.065 828.133.268 41.298.201 869.431.469
ALINAN TEMİNATLAR
37 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978 32.888.018.281 101.828.430 32.989.846.711
VERİLEN TEMİNATLAR
37 55.000.000 0 55.000.000 50.225.601 0 50.225.601
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 6.466.500 6.466.500
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 6.466.500 6.466.500
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 6.466.500 6.466.500
EMANET KIYMETLER
37 476.300.355 85.941.752 562.242.107 446.599.921 56.556.222 503.156.143
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820 35.176.573.359 206.149.353 35.382.722.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822886


BIST

Canlı Borsa
2.402 17:59
Değişim :  -3,55% |  -88,28
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.402
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--532--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(30.06.2022 00:34:06-30.06.2022 00:34:07)