Canlı Borsa

AKSIGORTA (AKGRT)

Mali Tablolar
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 14.695.054.604
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 3.644.235.437
Kasa 0
Alınan Çekler 0
Bankalar 3.418.962.432
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 225.273.005
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 5.989.963.565
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.724.592.816
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 838.557.834
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 3.424.748.132
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.064.783
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 3.803.558.031
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 3.819.301.947
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -71.799.035
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 508.139.809
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -452.115.644
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 21.915.331
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 21.897.947
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 17.384
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 31.423.113
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 1.219.112
Diğer Çeşitli Alacaklar 30.204.001
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1.194.589.136
Ertelenmiş Üretim Giderleri 1.178.804.878
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 1.807.617
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 13.976.641
DİĞER CARİ VARLIKLAR 9.369.991
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 7.238.751
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 75.724
Personele Verilen Avanslar 2.055.494
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 100.000.000
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 100.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 75.605.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 5.329
Makine Ve Teçhizatlar 0
Demirbaş Ve Tesisatlar 47.222.647
Motorlu Taşıtlar 1.878.421
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 24.722.143
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 100.645.029
Birikmiş Amortismanlar (-) -98.868.065
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 201.914.241
Haklar 335.426.167
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -205.623.485
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 72.111.559
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 732.079
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 732.079
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 149.838.675
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 149.838.675
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 528.090.499
TOPLAM VARLIKLAR 15.223.145.103
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 31.738.628
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 41.052.187
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -9.313.559
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 2.761.296.782
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2.761.296.782
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 509.650
Ortaklara Borçlar 1.143
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 508.507
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 380.754.874
Alınan Depozito ve Teminatlar 40.757.986
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 139.931.294
Diğer Çeşitli Borçlar 200.065.594
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 8.170.176.982
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 4.457.714.434
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 345.803.744
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 3.366.646.816
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 11.988
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 207.159.604
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 194.987.634
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 546.290
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 3.639.828
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 7.985.852
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 0
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 173.074.134
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 173.074.134
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 866.269.308
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 866.269.308
Gider Tahahkkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 12.590.980.197
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 28.086.662
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.425.225
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -2.338.563
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 28.402.310
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 1.674.917
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 26.727.393
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 20.133.913
Kıdem Tazminatı Karşılığı 20.133.913
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 76.622.885
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 1.612.000.000
(Nominal) Sermaye 1.612.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 3.463.617
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.463.617
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
KAR YEDEKLERİ 312.196.173
Yasal Yedekler 111.936.210
Statü Yedekleri 62
Olağanüstü Yedekler 200.091.508
Özel Fonlar (Yedekler) -10.762.249
Finansal Varlıkların Değerlemesi 10.930.642
Diğer Kar Yedekleri 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 163.920.341
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -121.148.616
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 585.110.506
Dönem Net Karı 585.110.506
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 2.555.542.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 15.223.145.103
6,60 18:05
Değişim :  0,30% |  0,02
Adet :  45.253.184  
Hacim :  295.176.574  
Açılış :  6,59  
Önceki Kapanış :  6,58  
En Yüksek
6,72
En Düşük
6,34
 
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--304--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(24.09.2023 17:24:51-24.09.2023 17:24:51)