***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2017 17:31
***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NETAS

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.03.2017
Genel Kurul Tarihi 11.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, Arı 3 Binası,4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi.
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve kabulü.
4 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6 - Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması.
7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - 2016 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
13 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OGK Toplantısına Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 OGK_YK Kararı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 11.04.2017 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Hissedarlarımızdan Lütfi Yenel söz alarak, toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına da Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerini önerdi.
Öneri genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına da Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın hazır bulunduğunu, kendisinin ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ö. Faik Yılmaz'ın toplantıya iştirak ettiğini iletti.
Toplantı Başkanı, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını genel kurula açıkladı.
2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Hissedarlardan Lütfi Yenel söz alarak, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2016 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun ve bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını ve bunların pay sahiplerince okunduğunu belirtmek sureti ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bilanço ile gelir tablosunun toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi sadece bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetim rapor özetinin toplantıda okunmasını önerdi.
Öneri pay sahiplerinin oylamasına sunularak, önerinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Rapor özeti Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ö. Faik Yılmaz tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu oylamaya tabi olmadığından, bu konuda yalnızca bilgi verilmiştir.
2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bilanço ile gelir tablosu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdikine katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.
2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetim kuruluşunun ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan ilgili pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi katılanların oy birliği ile ibra edildi.
5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifi 17.03.2017 tarihli ve 2017-05 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin 17.03.2017 tarihli ve 2017-05 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:
Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:
Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2016 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 12.546.506-TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 14.120.956-TL'dir) olduğu anlaşılmakta olup bu tutarın kar dağıtımına esas olduğuna,
Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi gereğince, net dönem karı olan 14.120.956-TL(Yasal Kayıtlara göre) üzerinden %5 oranında 706.048-TL tutarının genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
Net dönem karı olan 12.546.506-TL (SPK'ya göre) üzerinden 706.048-TL tutarındaki genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan 11.840.458-TL'nin net dağıtılabilir dönem karı olarak belirlenmesine,
Net dağıtılabilir dönem karı olarak belirlenen 11.840.458-TL 'nin %20‘sine tekabül eden 2.368.092-TL tutarındaki kısmının hissedarlara birinci temettü olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesine göre yönetim kurulu üyelerine pay ayrılmamasına,
Hissedarlara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin %5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 165.466,64-TL'nin Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenmesine,
Kalan dağıtılabilir kar tutarı olan 9.306.899,36-TL'nin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
Şirket hissedarlarına net dağıtılabilir dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan 2.368.092-TL tutarındaki birinci temettünün tamamının hissedarlara Şirket sermayesindeki payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, ve bu konuda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,
Söz konusu kârın dağıtım tarihinin, en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, 11.04.2017 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2016 yılı kar dağıtımı yapılması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.
Yönetim Kurulunun 2016 yılı kar dağıtımı yapılması ile ilgili teklifi 461.869 adet red oyuna karşılık 6.849.314 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, geçen yıl da kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen aşağıda metni yazılı Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" okundu:
"KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş "Kar Dağıtım Politikası":
"Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile esas sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtılabilmesine, dağıtılacak kar payının nakit veya bedelsiz sermaye artırımı yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu Kar Dağıtım Politikası'nın Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesi"
şeklindedir.
Şirketimiz kar dağıtımının, genel kurul toplantısını takiben Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde yapılması prensibi ile hareket eder."
Gündem maddesi oylamaya açıldı. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Lütfi Yenel söz alarak, 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 6 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere 2016 yılında Şirket tarafından üst düzey yöneticilere toplam 1.111.839 TL menfaat sağlandığı yönünde genel kurula bilgi verdi.
Lütfi Yenel söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 10.03.2017 tarihli ve 2017/4 sayılı kararı ile Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilen 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Ücretlendirme Politikasının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını belirtti.
Ücretlendirme Politikası oylamaya açıldı ve oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2017 yılı faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Mustafa Kemal Cılız'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 6.000,00 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.
Bu teklif oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Mustafa Kemal Cılız'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 6.000,00 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel tarafından, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun 07.03.2017 tarihli ve 2017/3 sayılı bu önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin kararı doğrultusunda Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerildi.
Yapılan oylama sonucunda Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından Şirketin 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek vermediği ve bu kapsamda da herhangi bir gelir veya menfaat elde etmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından Şirketin 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirket mali tablolarında da belirtildiği üzere, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardımlarda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
Bu defa, Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.
Öneri oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine 372.289 adet red oyuna karşılık 6.938.894 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'unu temsil eden A Grubu hisselere sahip olan Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin hali hazırda Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nde yürüttükleri görevler haricinde Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapılmadığı, Şirket ile rekabet edilmediği ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına yapılmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
Bu defa yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyet dönemi için Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahipleri Şirket'in 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2017 faaliyet dönemi içerisinde de sürmesi temennisinde bulundular.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kron Hazirun 2016_Redaksiyon.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 201704111655.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.04.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 14.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601095


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--803--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(25.06.2022 13:37:05-25.06.2022 13:37:05)