***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 18:12
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 10.250.111 9.346.807
Satışların Maliyeti
21 -1.871.943 -1.826.231
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.378.168 7.520.576
BRÜT KAR (ZARAR)
8.378.168 7.520.576
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.419.027 -1.415.000
Pazarlama Giderleri
22 -5.072.043 -4.990.062
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -4.372.104 -4.304.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 9.204.565 8.915.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 24 853.038 473.190
Finansman Giderleri
24 -2.714.303 -1.695.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.954.407 1.607.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
529.689 -537.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-137.182 -205.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
666.871 -331.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.484.096 1.069.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.484.096 1.069.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.484.096 1.069.930
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 0,17400000 0,07500000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.729 1.724.574
Dönem Karı (Zararı)
2.484.096 1.069.930
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 2.484.096 1.069.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.541.129 1.520.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 1.999.431 1.712.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
412.147 969.081
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 412.147 971.638
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
677.495 1.103.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 447.152 169.676
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 788.374
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
230.343 145.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
691.367 37.151
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 521.826 48.830
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 177.336 392
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -7.795 -12.071
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 -9.793.543 -3.178.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -529.861 537.311
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.835 339.249
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.171.762 -865.552
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.879.990 3.441.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.039.460 -362.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.919.450 3.803.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.225.098 42.688
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.968 1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.227.066 41.538
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 11.675 -213.227
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.231.916 539.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-459.855 -1.667.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.352
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -459.855 -1.679.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -2.376.492 -2.081.300
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -69.826 -137.595
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-69.826
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -137.595
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
13 -36.310 -36.309
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 3.806.913 1.709.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.577.515 -2.463.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.104 -30.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.566.411 -2.432.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
114.729 1.724.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.286.097 -2.796.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.058 3.689
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.058 3.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.287.155 -2.800.495
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 199.225 -1.311.166
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.486.380 -1.489.329
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.089.053 9.600.662
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 12.377.620 11.397.964
Kredilerden Nakit Girişleri
6 11.070.130 10.653.611
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 1.307.490 744.353
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -16.718.095 -987.885
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -16.718.095 -987.885
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.226.752 -760.587
Ödenen Faiz
28 -521.826 -48.830
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.260.421 8.528.430
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
635.328 425.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.625.093 8.954.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.965.003 6.013.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.339.910 14.968.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.339.910 14.965.003
Ticari Alacaklar
7 42.220.618 42.882.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.095.685 469.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
41.124.933 42.413.357
Diğer Alacaklar
8 66.101 30.648
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16.652 14.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.449 15.964
Stoklar
11 795.749 807.424
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.912.697 1.680.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.912.697 1.680.781
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 0 33.360
Diğer Dönen Varlıklar
10 97.403 52.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
97.403 52.939
ARA TOPLAM
53.432.478 60.453.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.432.478 60.453.113
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 4.796.522 4.275.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.796.522 4.275.672
Diğer Alacaklar
8 582.744 525.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
582.744 525.140
Maddi Duran Varlıklar
14 3.755.056 4.161.020
Mobilya ve Demirbaşlar
1.253.007 1.236.322
Özel Maliyetler
47.285 51.145
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.454.764 2.873.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 31.792.677 28.958.470
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
24.120.517 22.767.372
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.672.160 6.191.098
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.036.092 3.369.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.964.931 41.291.822
TOPLAM VARLIKLAR
98.397.409 101.744.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 14.193.945 18.153.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.193.945 18.153.692
Banka Kredileri
14.127.535 18.126.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.410 27.384
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.901.011 1.757.718
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.901.011 1.757.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.901.011 1.757.718
Ticari Borçlar
7 1.012.711 1.451.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.012.711 1.451.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.256.150 4.632.642
Diğer Borçlar
8 1.091.197 1.161.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.091.197 1.161.023
Devlet Teşvik ve Yardımları
11 48.412 84.722
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.507.058 8.716.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.507.058 8.716.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 136.551 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 991.484 761.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
991.484 761.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.441.814 2.775.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.441.814 2.775.588
ARA TOPLAM
35.580.333 39.494.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.580.333 39.494.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.818.575 1.868.458
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.818.575 1.868.458
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.818.575 1.868.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 323.080 307.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
323.080 307.223
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 774.338 559.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
774.338 559.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.915.993 2.735.504
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.496.326 42.229.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 59.901.083 59.515.119
Ödenmiş Sermaye
14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-165.457 -167.292
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-165.457 -167.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-165.457 -167.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.555.137 -4.455.170
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-6.555.137 -4.455.170
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.953.560 2.953.560
Yasal Yedekler
2.953.560 2.953.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.915.508 36.325.254
Net Dönem Karı veya Zararı
26 2.484.096 10.590.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.901.083 59.515.119
TOPLAM KAYNAKLAR
98.397.409 101.744.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.485 11.117.182 51.678.076 51.678.076
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.117.182 -11.117.182 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 -1.130 -912.978 1.069.930 155.822 155.822
Dönem Karı (Zararı)
30 1.069.930 1.069.930 1.069.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 -1.130 -912.978 -914.108 -914.108
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 14.268.513 -32.786 -2.787.395 2.106.969 37.208.667 1.069.930 51.833.898 51.833.898
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
10.590.254 -10.590.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 1.835 -2.099.967 2.484.096 385.964 385.964
Dönem Karı (Zararı)
30 2.484.096 2.484.096 2.484.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 1.835 -2.099.967 -2.098.132 -2.098.132
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 14.268.513 -165.457 -6.555.137 2.953.560 46.915.508 2.484.096 59.901.083 59.901.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.484.096 1.069.930
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.835 -1.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.294 -1.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-459 319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-459 319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.099.967 -912.978
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.099.967 -912.978
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.099.967 -912.978
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.098.132 -914.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
385.964 155.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
385.964 155.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934716


BIST
Canlı Borsa
2.470 13:08
Değişim :  -0,80% |  -19,93
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.447
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1986--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(29.06.2022 13:25:45-29.06.2022 13:25:45)