***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 18:32
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.966.464 5.769.345 2.157.930 3.050.070
Satışların Maliyeti
-3.416.601 -5.120.407 -1.862.806 -2.725.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
549.863 648.938 295.124 324.714
BRÜT KAR (ZARAR)
549.863 648.938 295.124 324.714
Genel Yönetim Giderleri
18.2 -214.326 -193.779 -112.480 -98.179
Pazarlama Giderleri
18.1 -153.786 -186.842 -76.927 -93.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.448 69.678 27.291 31.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.736 -36.041 -16.727 -19.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
200.463 301.954 116.281 144.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 36.542 12.543 26.953 5.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 20.822 48.993 29.750 19.675
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
257.827 363.490 172.984 169.908
Finansman Gelirleri
49.292 6.559 26.594 2.185
Finansman Giderleri
20 -368.540 -203.544 -185.601 -103.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-61.421 166.505 13.977 68.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.785 -29.222 10.366 -12.322
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.273 -31.176 -2.659 -5.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 21.058 1.954 13.025 -7.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.636 137.283 24.343 55.995
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 248 0 248
DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.636 137.531 24.343 56.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
474 754 -1.023 741
Ana Ortaklık Payları
-44.110 136.777 25.366 55.502
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,22280000 0,69080000 0,12810000 0,28030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,22280000 0,69080000 0,12810000 0,28030000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
534.714 759.404
Dönem Karı (Zararı)
-43.636 139.076
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-43.636 137.283
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 1.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
358.674 263.625
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2 66.225 39.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.450 1.277
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97 -118
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.353 1.395
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
82.673 68.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.518 7.228
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.650 4.803
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 66.194 45.456
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.2 6.311 11.383
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
229.336 180.630
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.292 -6.559
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
278.628 187.189
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
54.139 5.853
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.822 -48.993
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -17.785 29.222
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.376 -12.543
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -14.376 -12.543
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.166 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
270.883 528.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.824 677.790
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-114.432 717.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.392 -39.741
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-178.451 -1.679.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.745 1.487.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.667 24.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
421.412 1.462.926
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.907 -2.330
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.506 44.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
585.921 930.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.266 -3.836
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-72.991 -52.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24.041 -31.536
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -83.230
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
60.473 -1.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.203 32.366
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.203 32.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.785 -81.275
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.749 -68.251
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.036 -13.024
Alınan Temettüler
51.055 49.539
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -2.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-466.707 -740.212
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.549.611 1.592.194
Kredilerden Nakit Girişleri

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.695.726 -2.000.859
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.842 0
Ödenen Temettüler
17 0 -143.000
Ödenen Faiz
20 -328.042 -193.561
Alınan Faiz
49.292 6.559
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -1.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
128.480 17.356
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.278 -14.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.202 3.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 365.892 106.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 493.094 109.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 493.094 365.892
Ticari Alacaklar
770.256 643.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.1 501.691 387.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
268.565 256.279
Diğer Alacaklar
115.290 322.976
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23.1 5.038 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 110.252 322.976
Stoklar
10 1.542.994 1.365.896
Peşin Ödenmiş Giderler
15.1 64.468 25.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 7.251 35.178
Diğer Dönen Varlıklar
15.4 7.159 57.710
ARA TOPLAM
3.000.512 2.817.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.000.512 2.817.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
573.486 567.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 573.486 567.259
Diğer Alacaklar
514 679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
514 679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 366.947 374.659
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 20.585 20.853
Maddi Duran Varlıklar
12 946.730 982.378
Kullanım Hakkı Varlıkları
25 129.265 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.307 35.354
Peşin Ödenmiş Giderler
15.2 2.849 337
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 19.277 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.092.960 1.981.519
TOPLAM VARLIKLAR
5.093.472 4.798.662
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.573.898 2.650.665
Ticari Borçlar
954.228 554.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.4 91.920 119.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 862.308 434.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.661 18.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.3 15.668 18.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.622 3.235
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.752 44.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 46.752 44.104
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 36.969 73.884
ARA TOPLAM
3.645.798 3.363.145
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.645.798 3.363.145
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 104.286 60.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.3 8.053 2.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
62.531 63.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
43.322 39.152
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19.209 24.006
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 344 1.998
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.145 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.359 127.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.823.157 3.490.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.263.533 1.301.564
Ödenmiş Sermaye
17 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
-220.288 -220.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.252 -20.519
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.252 -20.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.252 -20.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
494.975 488.163
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 2.015 1.473
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
492.960 486.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 492.960 486.690
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 461.831 460.402
Yasal Yedekler
171.848 170.419
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.288 220.288
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
69.695 69.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 349.262 217.534
Net Dönem Karı veya Zararı
-44.110 133.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.782 6.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.270.315 1.307.872
TOPLAM KAYNAKLAR
5.093.472 4.798.662


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445
Transferler
14.105 169.127 -183.232 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-262 4.740 -8.376 136.777 132.879 754 133.633
Dönem Karı (Zararı)
136.777 136.777 754 137.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-262 4.740 -8.376 -3.898 -3.898
Kar Payları
-143.000 -143.000 -143.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 14.290 14.290 14.290
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.288 -18.276 16.825 490.416 460.402 217.534 136.777 1.326.505 5.863 1.332.368
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872
Transferler
1.429 131.728 -133.157 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-733 542 6.270 -44.110 -38.031 474 -37.557
Dönem Karı (Zararı)
-44.110 -44.110 474 -43.636
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-733 542 6.270 6.079 6.079
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.288 -21.252 2.015 492.960 461.831 349.262 -44.110 1.263.533 6.782 1.270.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.636 137.531 24.343 56.243
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-733 -262 81 508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-918 -327 99 636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
185 65 -18 -128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 185 65 -18 -128
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.812 -3.636 6.064 -3.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
542 4.740 164 3.229
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.227 -8.316 5.860 -6.786
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6 6.227 -8.316 5.860 -6.786
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 355 -474 334 -387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-312 414 -294 338
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -312 414 -294 338
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.079 -3.898 6.145 -3.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.557 133.633 30.488 53.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
474 754 -1.023 741
Ana Ortaklık Payları
-38.031 132.879 31.511 52.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782976


BIST

Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--539--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(30.06.2022 22:20:12-30.06.2022 22:20:12)