Canlı Borsa

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

29.11.2017 15:54
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2017 - 28.11.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa, Bina, Makina parkı
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 9.669 m2 + 21.638 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/11/2017
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
34.000.000 $ + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
214,463
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
222,213
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
94,289
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
149,625
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
61,877
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
129,431
Satış Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Henüz Belli Değil
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Belli Değil
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Sodrugestvo Group S.A
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari İlişki
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/11/2017
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
0,01101591
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
2016-ÖZEL-0006
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
36.845.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

         Yönetim Kurulumuz 29.11.2017 tarihinde yaptığı toplantıda
1) 28.11.2017 tarihinde yaptığımız KAP açıklamamız çerçevesinde,
Şirketimizin  ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group S.A. ile yapılan          görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan  Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin           tamamlanmasına,
2)  Şirketimizin  ve bağlı ortaklığımız Gürtaş'ın Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının söz konusu Niyet Mektubu çerçevesinde satılması konusu, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.
1. SPK (II-23.1) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme 
Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 5. Maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ile ve Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Maddesinin 1., 3. ve 4. maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde
a) İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı Değerinin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Varlık (Aktif) Toplamına Oranının: % 61.9 olduğu, 
b) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş   Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Ortaklık Değerine         Oranının:  % 214,5 olduğu,
c) Devredilecek Mal Varlığı Unsurunun Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Elde Edilen     Gelire Katkısının, Son Yıllık Finansal Tablolarındaki Gelirlere Oranının: % 96,35 olduğu, 
tespit edilmiştir. 
Hesaplanan oranların %50'den fazla olması nedeniyle, 28.11.2017 tarihli özel durum
açıklamasında yer aldığı üzere Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki önemlilik kriterlerini sağladığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayıldığı tespit edilmiştir.
2. SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği) Çerçevesinde  Değerlendirme
Satın alan tarafın ilişkili taraf olmaması sebebiyle yapılması değerlendirilen işlem bir ilişkili taraf işlemi değildir.  
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9./b hükmü uyarınca,   
a)  İşlem Tutarının (Varlığın Net Defter Değerinin Yüksek Olması Durumunda Net Defter Değerinin), Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablolara Göre Varlık Toplamına Oranının: % 94,3, 
b) Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Söz konusu Varlıktan Elde Edilen Karın Ortaklığın   Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karına Oranının olmadığı,
c) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Şirket Değerine             Oranının: %214,5  olduğu,
tespit edilmiştir. 
3) Söz konusu Gayrimenkuller ve Makine Parkının satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 5.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ve 6.maddesinin 1., 3. ve 4. fıkrası             uyarınca önemli nitelikteki işlem olduğuna,
4) İşlemin sürecinin tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarının onaylarının yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.ve 24.maddeleri ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği hükümlerine uygun olarak genel kurulun onayına gerek bulunduğundan, söz konusu işlemlerin en kısa süre içinde genel kurulun onayına sunulması ve ilgili Kurumlardan onay alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına, 
5) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin  
 
a) Paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda,
b) 28.11.2017 Tarihli Yönetim Kurulu kararımızda ve bu karara ilişkin özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanununun 24.maddesi ile Önemli     Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, şirketimizin 0,01 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemlerin    ilk defa 28.11.2017 tarihi itibariyle kamuya açıklandığı dikkate alınarak, işbu tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak, 0,01101591.-TL olarak hesaplandığı hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi   itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmasına,
6) Ayrılma Hakkı kullanımından dolayı şirketimizin katlanacağı toplam maliyet tutarının   2.000.000.-Türk Lirası'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesine ve       vazgeçilmesi ile ilgili kararın yapılacak ilk genel kurul'un onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/643213


BIST

Canlı Borsa
97.324 18:05
Değişim :  -1,11% |  -1.091,34
Önceki Kapanış :  98.415  
En Yüksek
98.526
En Düşük
97.172
Açılış: 98.526
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.770 -0,95  
Nasdaq CCO 8.090 -0,83  
Xetra DAX DAX 12.748 0,91  
Shanghai Composite SHCOMP 2.940 0,05  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--117--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(21.10.2019 22:48:03-21.10.2019 22:48:03)