***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.05.2020 17:50
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.03.2020
Genel Kurul Tarihi 14.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması
11 - Yeni Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve görev süresinin tespiti
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretinin belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2020 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/04/2020 tarih ve 53847478 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MÜCAHİT GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Mart 2020 tarih 10037 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 16.878.507,003 TL olan pay temsilen, toplam itibari değeri 1 TL olan pay asaleten olmak üzere toplam 16.878.508,003 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Metin ÖZDEMİR tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Pelin ARIÖZ'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.
1- Toplantı başkanı görevi Esas sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Semih Utku'yu Tutanak Yazmanı ve Ali Togay'ı da Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Nihal Turgut'u görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi, müzakare edildi ve söz alan olmadı.
3- 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve bağımsız denetçi raporunun "Görüş" bölümü okundu ve söz alan olmadı.
4- 2019 yılına ait konsolide finansal tabloların verilen tek önergenin katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
Sayfa 2 / 3
5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.868.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.
6- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kar dağıtımı teklifi önergesi doğrultusunda Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 2.433.207,58 TL net dönem karından geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan, toplam brüt 2.344.552,34 TL kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 17 Nisan 2020 tarihinde nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Madde hakkında şirket ortağı SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM A.Ş. temsilcisi MUSTAFA SÜRMEGÖZ'ün
"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 kaynaklı olarak şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemdeyiz. Yönetim Kurulumuz, kâr dağıtımı ile ilgili teklifini hazırlarken Covid 19 salgınının henüz ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyelerde idi. Kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin, içinde bulunduğumuz güncel koşullar ve T.C Ticaret Bakanlığı'nın da önerisi nedeniyle kabul edilmeyerek, şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 2.433.207,58 TL kâr oluşmuştur. SPK'ya göre olan kayıtlarımızdaki net dönem kârımızdan geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra brüt 608.301,89 TL nin dağıtılmasını, bakiye kârın tamamının ise geçmiş yıllar kârları olarak ayrılmasını, nakit dağıtıma 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlanılmasına" ilişkin önerisi okundu.
Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi katılanların tamamının olumsuz oyu ile oy birliği ile kabul edilmedi. Şirket ortağı SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM A.Ş. temsilcisi MUSTAFA SÜRMEGÖZ'ün 2019 yılı kârının brüt 608.301,89 TL'nin dağıtılmasını ve bakiye kârın tamamının geçmiş yıllar kârları hesabına aktarılmasına ilişkin teklifi ise 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
7- Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olmasına katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
8- 2019 yılı içinde toplam 1.100 TL bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.
9- Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL olmasına, katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2835 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca Esas Sözleşme'nin 9 numaralı maddesinin değiştirilerek,
Sayfa 3 / 3
aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
YENİ HALİ
YÖNETİM KURULU: MADDE 9
Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından Genel
Kurulca seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil
edilir.
11- Yeni Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve görev süresinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge ile
Şirket esas sözleşmemizin 9'uncu maddesinin değişikliğinin genel kurulca kabul edilmesi dolayısı ile mevcut 6 (altı) kişilik yönetim kurulu üyelerimize ilave 7'nci Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No ) Taha Adnan Sürmegöz'ün seçilmesine ve Taha Adnan Sürmegöz'ün görev süresinin ise 26.11.2019 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev süreleri ile sınırlı olmasına, katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine 2020 takvim yılında her biri için aylık net 6.000 TL (altıbintürklirası) huzur hakkı ödenmesini ve her bir yönetim kurulu toplantısı için 2.000 TL (ikibintürklirası) katılım bedeli ödenmesine (ödenecek toplantı katılım bedeli ayda bir seferden fazla olmayacaktır) katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların 1TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.05.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul 2020 Toplantı Tutanak-25.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 14042020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAĞITIM 2019 KARIN KISMİ DAĞITIMI 14042020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Sicil Müdürlüğü
tarafından 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843087


BIST

Canlı Borsa
4.887 18:05
Değişim :  -1,30% |  -64,44
Önceki Kapanış :  4.951  
En Yüksek
4.982
En Düşük
4.868
Açılış: 4.956
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 32.908 -0,41  
Nasdaq CCO 12.935 -0,63  
Xetra DAX DAX 15.664 -1,54  
IPC MXX 52.736 -1,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.205 -0,61  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--248--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(01.06.2023 01:07:13-01.06.2023 01:07:13)