***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2019 11:22
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.02.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4.Levent , Sadıka Ana Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesİ
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Yünsa Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42961835 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA KENDİ'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2019 tarih 9777 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 17.173.052,003 TL olan 1.717.305.200,3 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 36 TL olan 3.600 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şerafettin KARAKIŞ tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Pelin ATASEVEN'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Toplantıda toplam itibari değeri 294.545 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği bilgisi verildi.
1- Yönetim Kurulu Başlan ve Başkanvekilinin toplantıya katılamamasından dolayı Esas sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca alınan 21 Mart 2019 tarihli ve 1086 nolu Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görevlendirilmesi önerilmiş, başka önerge olmadığından oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkan, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve İlker YILDIRIM'ı da Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İsmail Alpaslan'ı görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi, müzakare edildi ve söz alan olmadı.
3- 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve bağımsız denetçi raporunun "Görüş" bölümü okundu. Söz alan olmadı.
4- 2018 yılına ait konsolide finansal tabloların Toplantı Başkanlığına verilen tek önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
5- Gündemin bu maddesinde, söz alan Zeynep Temimhan ‘nın elektronik ortamda "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum gereğince yönetim kuruluna kadın üyenin atanması için muhalafet şerhi koyuyorum" dedi, başka da söz alan olmadı.Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 17.173.087,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.
6- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kar dağıtımı teklifi önergesi doğrultusunda Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 28.093.434 TL net dönem karından geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan, toplam brüt 5.832.000 TL kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 2 Nisan 2019 tarihinde nakden yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.
7- Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of KPMG International Cooperative)'nin Denetçi olmasına oy birliği ile karar verildi.
8- 2018 yılı içinde toplam 91.702 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.
9- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya ticari kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 294.545 TL olumsuz oya karşılık 16.878.543,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Yünsa 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Yünsa 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2018 Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 8 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754473


BIST

Canlı Borsa
5.115 18:05
Değişim :  3,13% |  155,17
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.147
En Düşük
5.051
Açılış: 5.103
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 16.051 1,25  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.230 0,79  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--509--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(03.06.2023 03:44:25-03.06.2023 03:44:25)