***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2018 17:28
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescilİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 13.03.2018
Genel Kurul Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması
4 - 2017 Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi.
10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Cagri Genel Kurul 2018.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Nisan 2018 tarihinde, saat 15:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.04.2018 tarih ve 33378379 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2018 tarih 9537 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 17.457.094,003 TL olan 1.745.709.400,3 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 7,5 TL olan 750 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şerafettin KARAKIŞ tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Pelin ATASEVEN'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Toplantıda toplam itibari değeri 578.587 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği bilgisi verildi.
1- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekilinin toplantıya katılamamasından dolayı Esas Sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca alınan 02 Nisan 2018 tarihli ve 1062 nolu Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görev yapmıştır. Başkan, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve Erdal GÜLEÇ'i de Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İsmail Alpaslan'ı görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.
3- Denetçi raporlarının görüş kısımları, tutanak yazmanı Semih UTKU tarafından okundu.
4- 2017 yılına ait konsolide finansal tabloların verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
6- 1 Mart 2018 tarih ve 1058 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceği oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda
2021 yılında yapılacak olan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
TAMER SAKA
GÖKHAN EYİGÜN
VECİH YILMAZ
FABIO FOSCHI
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne,
HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ
MEHMET TANJU ULA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 578.587 TL olumsuz oya karşılık 16.878.514,503 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev süreleri boyunca üç yıl süre için aylık 5.000 TL brüt aylık verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
9- Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of KPMG International Cooperative)'nin Denetçi olmasına oy birliği ile karar verildi.
10- 2017 yılı içinde bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
11- Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya ticari kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 578.587 TL olumsuz oya karşılık 16.878.514,503 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 06.04.2018.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677605


BIST

Canlı Borsa
4.581 18:00
Değişim :  3,45% |  152,68
Önceki Kapanış :  4.428  
En Yüksek
4.605
En Düşük
4.437
Açılış: 4.442
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 32.765 -0,11  
Nasdaq CCO 12.698 1,71  
Xetra DAX DAX 15.984 1,20  
IPC MXX 53.745 0,66  
Shanghai Composite SHCOMP 3.213 0,35  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--117--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.05.2023 05:44:39-28.05.2023 05:44:39)