***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2021 21:29
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 297.670.488 463.952.700
Satışların Maliyeti
18 -231.022.040 -389.141.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.648.448 74.811.608
BRÜT KAR (ZARAR)
66.648.448 74.811.608
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.140.538 -9.055.226
Pazarlama Giderleri
19 -31.733.294 -45.634.884
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -2.546.500 -1.593.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 37.302.652 26.083.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -32.855.620 -23.796.184
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-2.213.521 576.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.461.627 21.391.970
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 8.321.839 159.195
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.783.466 21.551.165
Finansman Gelirleri
22 903.376 786.946
Finansman Giderleri
22 -19.788.097 -19.904.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.898.745 2.433.207
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.884.907 2.602.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.884.907 2.602.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.013.838 5.035.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.013.838 5.035.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.013.838 5.035.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.178.645 47.101.037
Dönem Karı (Zararı)
24 10.013.838 5.035.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 10.013.838 5.035.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.209.238 34.308.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.997.480 12.180.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.505.940 503.302
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.213.521 -576.803
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.292.419 1.080.105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.087.180 4.195.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 6.595.540 3.874.797
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -508.360 320.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.831.359 13.261.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20,22 -960.318 -820.047
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 9.791.677 14.081.806
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.967.156 6.959.592
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.683.700 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.683.700 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.884.907 -2.602.357
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
10.2 1.760.049 927.341
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.321.839 -159.195
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,18 -8.321.839 -159.195
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.819.294 -958.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.700.999 12.572.302
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
25.451.458
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.675.372 -1.114.755
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.091.076 -21.971.853
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.289.980 -1.086.501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.889.618 7.937.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.243.602 1.332.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.488.961 -1.843.880
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.488.961 -1.843.880
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.683.700 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.605.130 3.868.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.924.075 51.916.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.858.364 -4.650.285
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 112.934 -165.196
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.718.769 -11.176.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.139.272 649.341
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.139.272 649.341
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.077.961 -12.154.369
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -19.199.994 -2.789.671
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.2 -6.877.967 -9.364.698
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
10.2 219.920 328.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.639.427 -41.146.648
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
266.111.916 452.591.636
Kredilerden Nakit Girişleri
12 266.111.916 447.225.218
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
12 0 5.366.418
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.167.899 -473.306.035
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -237.801.481 -473.306.035
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
12 -5.366.418
Ödenen Temettüler
12 -608.302 -5.832.000
Ödenen Faiz
12 -9.599.664 -15.387.195
Alınan Faiz
22 903.376 786.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.099.303 -5.221.752
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.848.315 400.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.947.618 -4.821.396
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.760.641 16.582.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.708.259 11.760.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.708.259 11.760.641
Ticari Alacaklar
6 37.483.610 100.545.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37.483.610 100.545.421
Diğer Alacaklar
7 1.556.515 1.499.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.556.515 1.499.253
Stoklar
8 108.997.736 111.261.436
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.726.618 4.049.941
Diğer Dönen Varlıklar
16 9.116.221 11.856.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 9.116.221 11.856.472
ARA TOPLAM
228.588.959 240.973.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
228.588.959 240.973.164
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 54.095.150 42.718.297
Kullanım Hakkı Varlıkları
10,1 5.682.323 4.499.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10,2 23.098.402 22.364.418
Peşin Ödenmiş Giderler
9 43.143 9.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 43.143 9.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 12.443.633 15.362.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.362.651 84.954.682
TOPLAM VARLIKLAR
323.951.610 325.927.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 98.246.321 115.626.195
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.344.671 22.788.260
Banka Kredileri
5,12 16.768.933 22.788.260
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.575.738 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.901.650 92.837.935
Banka Kredileri
5,12 72.271.934 86.349.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.629.716 1.121.749
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 0 5.366.418
Ticari Borçlar
6 37.114.827 87.004.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 37.114.827 87.004.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.908.394 6.151.996
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 4.177.473 2.640.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 4.177.473 2.640.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.774.914 3.928.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.312.130 2.957.797
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 462.784 971.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 321.669 253.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 321.669 253.684
ARA TOPLAM
148.543.598 215.605.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.543.598 215.605.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 55.030.801 3.211.546
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 40.956.234 0
Banka Kredileri
5 13.374.533 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 27.581.701 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 14.074.567 3.211.546
Banka Kredileri
5,12 10.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 4.074.567 3.211.546
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.309.022 19.096.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.309.022 19.096.173
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.339.823 22.307.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
224.883.421 237.913.308
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.068.189 88.014.538
Ödenmiş Sermaye
17 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -5.805.532 -5.941.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 3.858.832 2.346.712
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 3.858.832 2.346.712
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 28.487.872 26.662.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.602.356 0
Net Dönem Karı veya Zararı
24 10.013.838 5.035.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.068.189 88.014.538
TOPLAM KAYNAKLAR
323.951.610 325.927.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1 4.684.417 17.577.017 -22.261.434 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.951.614 364.842 5.035.564 3.448.792 3.448.792
Dönem Karı (Zararı)
5.035.564 5.035.564 5.035.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.951.614 364.842 -1.586.772 -1.586.772
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1 -5.832.000 -5.832.000 -5.832.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 0 5.035.564 88.014.538 88.014.538
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1 1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.995 1.512.120 10.013.838 11.661.953 11.661.953
Dönem Karı (Zararı)
10.013.838 10.013.838 10.013.838
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.995 1.512.120 1.648.115 1.648.115
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1 -608.302 -608.302 -608.302
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.013.838 5.035.564
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
135.995 -1.951.614
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 169.994 -2.439.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.999 487.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -33.999 487.904
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.512.120 364.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 1.512.120 364.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.648.115 -1.586.772
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.661.953 3.448.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.661.953 3.448.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914974


BIST
Canlı Borsa
4.960 17:59
Değişim :  1,49% |  72,89
Önceki Kapanış :  4.887  
En Yüksek
5.007
En Düşük
4.929
Açılış: 4.929
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 15.854 1,21  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.215 0,33  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--648--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(02.06.2023 05:00:22-02.06.2023 05:00:22)