***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2019 18:47
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 102.586.277 73.357.868
Satışların Maliyeti
24 -83.906.422 -51.811.211
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.679.855 21.546.657
BRÜT KAR (ZARAR)
18.679.855 21.546.657
Genel Yönetim Giderleri
26 -2.510.666 -3.667.806
Pazarlama Giderleri
26 -11.489.710 -7.676.119
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -762.860 -368.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 6.287.693 5.604.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -5.429.453 -1.648.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.774.859 13.790.308
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 678
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-86.659 -442.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.688.200 13.348.436
Finansman Giderleri
29 -4.466.938 -5.981.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
221.262 7.367.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 586.344 -1.660.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
586.344 -1.660.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
807.606 5.706.407
DÖNEM KARI (ZARARI)
807.606 5.706.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
807.606 5.706.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.690.385 3.255.461
Dönem Karı (Zararı)
32 807.606 5.706.407
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.518.552 10.569.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 3.052.668 2.882.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.018 522.979
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.018 522.979
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.852.562 329.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.723.178 -113.225
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
129.384 442.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.564.607 2.254.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.612 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.587.219 2.254.841
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.647.667 2.643.645
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 9.150
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 9.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -586.344 1.673.893
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
460.378 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -678
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 -678
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.474.004 253.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.336.381 -13.929.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.045.079 -2.588.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-771.699 -345.871
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.298.950 -8.802.454
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-534.880 -2.290.073
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.583.357 -851.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.339.726 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.973.748 970.130
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -22.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.662.539 2.346.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 0 634.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.755 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
57.601 274.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.755.039 -2.180.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.717.161
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.717.161
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.719.031 -3.898.111
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -562.156 -8.073.551
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.156.875 4.175.440
Alınan Faiz
22.612 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.451.458 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.381.032 -7.440.747
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-316.705 -10.378.004
Kredilerden Nakit Girişleri
18 -316.705 -10.378.004
Ödenen Faiz
18 -2.906.473 2.937.257
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-157.854 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.064.392 -6.366.236
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.323.296 73.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.387.688 -6.292.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.582.037 10.897.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.969.725 4.605.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 53.969.725 16.582.037
Finansal Yatırımlar
6 0 25.451.458
Ticari Alacaklar
91.434.566 97.929.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.851 12.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
91.422.715 97.916.646
Diğer Alacaklar
9 2.790.607 1.817.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.790.607 1.817.378
Stoklar
10 105.720.846 90.268.587
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.496.291 2.964.348
Diğer Dönen Varlıklar
22 10.212.028 9.633.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 10.212.028 9.633.770
ARA TOPLAM
267.624.063 244.647.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
267.624.063 244.647.011
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 46.010.470 47.272.899
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.231.674 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 19.106.959 18.571.602
Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.830 8.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.830 8.893
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 12.875.455 12.272.278
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.236.388 78.125.672
TOPLAM VARLIKLAR
346.860.451 322.772.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 132.361.505 128.257.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 132.361.505 128.257.002
Banka Kredileri
7 131.418.891 128.257.002
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
942.614 0
Ticari Borçlar
8 89.480.757 75.897.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.082.899 287.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
88.397.858 75.609.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 7.959.625 4.819.899
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.958.686 1.346.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.958.686 1.346.070
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.809.132 4.927.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.116.226 4.277.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 692.906 650.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.344.322 1.014.448
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 7.344.322 1.014.448
ARA TOPLAM
243.914.027 216.262.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.914.027 216.262.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 352.476 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 352.476 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
352.476 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.114.811 16.112.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.114.811 16.112.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.467.287 16.112.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
261.381.314 232.374.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.479.137 90.397.746
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -4.057.243 -3.989.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.154.985 1.981.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.662.966 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 -17.577.017
Net Dönem Karı veya Zararı
32 807.606 28.093.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.479.137 90.397.746
TOPLAM KAYNAKLAR
346.860.451 322.772.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.708.929 -2.708.929 962.254 2.838.057 2.838.057 962.254 21.978.549 -32.425.839 14.848.822 65.403.737 65.403.737
Transferler
14.848.822 -14.848.822
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.629 5.706.407 3.445.495
Dönem Karı (Zararı)
5.706.407 5.706.407 5.706.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.629 360.172 -2.433.455 -2.433.455 360.172 -2.260.912
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.896.558 -2.896.558 1.322.426 404.602 404.602 1.727.028 21.978.549 -17.577.017 5.706.407 68.849.232 68.849.232
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 -3.989.913 1.981.870 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746
Transferler
4.684.417 7.622.851 -7.622.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.330 173.115 173.115 807.606 913.391 913.391
Dönem Karı (Zararı)
807.606 807.606 807.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.330 -67.330 173.115 173.115 0
Kar Payları
1 -5.832.000 -5.832.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -4.057.243 -4.057.243 2.154.985 2.154.985 26.662.966 0 807.606 85.479.137 85.479.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
807.606 5.706.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.330 -187.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -84.162 -234.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.832 46.907
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 16.832 46.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
173.115 -2.073.283
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 173.115 360.172
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.041.819
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -3.041.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 608.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 608.364
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.785 -2.260.912
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
913.391 3.445.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
913.391 3.445.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761560


BIST

Canlı Borsa
5.115 18:05
Değişim :  3,13% |  155,17
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.147
En Düşük
5.051
Açılış: 5.103
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 16.051 1,25  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.230 0,79  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--640--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(04.06.2023 05:00:12-04.06.2023 05:00:12)