***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

05.05.2017 18:11
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.828 3.974
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-26 -56
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26 -56
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33 -70
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7 14
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7 14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.802 3.918


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 23.337 -438 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Yeni Bakiye
30.000 23.337 -438 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56 -56 -56
Dönem Net Karı (Zararı)
3.974 3.974 3.974
Kar Dağıtımı
6.373 469 5.904 -6.373 -6.373 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.373 469 5.904 -6.373 -6.373 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 23.337 -494 38.865 8.010 30.855 3.974 3.918 95.682
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15 -15 -11 -26
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Krediler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Net Karı (Zararı)
6.604 6.604 224 6.828
Kar Dağıtımı
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 28.834 -791 48.254 10.133 38.121 6.604 6.604 6.271 119.172


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
9.423 7.305
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
39.811 32.751
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-28.247 -18.817
Kiralama Giderleri
19 -682 -737
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.746 2.281
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 1.131 308
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.471 -5.713
Ödenen Vergiler
8 -1.308 -1.537
Diğer
3.443 -1.231
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-23.351 -19.735
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-50.438 -109.099
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.606 -40
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
79 -155
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-69
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
25.611 90.982
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-140 -1.423
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-13.928 -12.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6, 7 -1.157 -145
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.157 -145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
84.776 72.497
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-74.674 -60.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.102 12.497
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.983 -78
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.433 655
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4.15 3.450 577


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.103 34.996
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 41.103 34.996
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
39.357 32.715
İskontolu
27.045 30.532
Diğer
12.312 2.183
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.746 2.281
İskontolu
1.720 2.258
Diğer
26 23
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -30.327 -21.221
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-22.500 -15.607
Finansal Kiralama Giderleri
-682 -737
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.605 -4.664
Diğer Faiz Giderleri
-1 -1
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-539 -212
BRÜT KAR (ZARAR)
10.776 13.775
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -9.336 -7.103
Personel Giderleri
-6.370 -5.713
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-216 -159
Genel İşletme Giderleri
-2.553 -1.168
Diğer
-197 -63
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.440 6.672
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 10.164 2.549
Bankalardan Alınan Faizler
77 14
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
21
Diğer
21
Kambiyo İşlemleri Karı
3.235 2.154
Diğer
6.852 360
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
23 -273 -2.072
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -3.017 -2.207
Kambiyo İşlemleri Zararı
24 -3.017 -2.207
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.314 4.942
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.314 4.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -1.486 -968
Cari Vergi Karşılığı
-1.664 -1.233
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
178 265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.828 3.974
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.828 3.974
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
6.828 3.974
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 20 20 11 11
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0
BANKALAR
3 3.431 3.431 8.402 21 8.423
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 932.057 17.800 949.857 873.372 26.476 899.848
İskontolu Faktoring Alacakları
917.329 17.611 934.940 846.720 26.476 873.196
Yurt İçi
968.451 17.588 986.039 892.448 25.500 917.948
Yurt Dışı
23 23 976 976
Kazanılmamış Gelirler (-)
-51.122 -51.122 -45.728 -45.728
Diğer Faktoring Alacakları
14.728 189 14.917 26.652 26.652
Yurt İçi
14.728 189 14.917 26.652 26.652
Yurt Dışı
0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
DİĞER ALACAKLAR
9 120.615 120.615 122.142 665 122.807
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
5 87 87 386 386
Takipteki Faktoring Alacakları
33.108 33.108 34.265 34.265
Özel Karşılıklar (-)
-33.021 -33.021 -33.879 -33.879
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 33.634 33.634 33.026 33.026
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 601 601 162 162
Diğer
601 601 162 162
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 594 10 604 353 353
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 6.292 6.292 6.118 6.118
DİĞER AKTİFLER
0
ARA TOPLAM
1.097.331 17.810 1.115.141 1.043.972 27.162 1.071.134
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 355 355 372 372
Satış Amaçlı
355 355 372 372
AKTİF TOPLAMI
1.097.686 17.810 1.115.496 1.044.344 27.162 1.071.506
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ALINAN KREDİLER
12 762.220 15.811 778.031 727.967 23.837 751.804
FAKTORİNG BORÇLARI
4 1.552 1.552 1.473 1.473
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 21.970 21.970 21.956 21.956
Finansal Kiralama Borçları
23.977 23.977 24.631 24.631
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-2.007 -2.007 -2.675 -2.675
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 185.418 185.418 174.534 174.534
Bonolar
185.418 185.418 174.534 174.534
DİĞER BORÇLAR
14 515 515 473 19 492
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14 232 232 101 101
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 2.036 2.036 2.206 2.206
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 4.303 4.303 4.006 4.006
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.303 4.303 4.006 4.006
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
8 1.689 1.689 1.982 1.982
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 578 578 582 582
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
980.513 15.811 996.324 935.280 23.856 959.136
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
119.172 119.172 112.370 112.370
Ödenmiş Sermaye
18 30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.043 28.043 28.058 28.058
Kar Yedekleri
48.254 48.254 26.886 26.886
Yasal Yedekler
10.133 10.133 9.059 9.059
Olağanüstü Yedekler
38.121 38.121 17.827 17.827
Kar veya Zarar
6.604 6.604 21.368 21.368
Net Dönem Karı veya Zararı
6.604 6.604 21.368 21.368
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.271 6.271 6.058 6.058
PASİF TOPLAMI
1.099.685 15.811 1.115.496 1.047.650 23.856 1.071.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.794 20 1.814 1.086 20 1.106
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
105.353 105.353 100.465 2.958 103.423
ALINAN TEMİNATLAR
26 6.791.240 6.791.240 6.144.451 2.003 6.146.454
VERİLEN TEMİNATLAR
26 110.780 110.780 110.799 110.799
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
4, 26 1.023.483 35.030 1.058.513 961.460 43.974 1.005.434
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.032.650 35.050 8.067.700 7.318.261 48.955 7.367.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605245


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.378 0,83  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--564--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(27.06.2022 05:19:32-27.06.2022 05:19:32)