***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2017 18:13
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.368 6.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.159 2.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.159 2.230
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 5.535 2.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -424 -788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48 158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 48 158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.527 8.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 20.476 193 49.082 5.071 44.011 7.389 7.389 107.140
Yeni Bakiye
30.000 20.476 193 49.082 5.071 44.011 7.389 7.389 107.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.860 -630 2.230
Dönem Net Karı (Zararı)
6.373 6.373 6.373
Kar Dağıtımı
-16.590 2.470 -19.060 -7.389 -7.389 -23.979
Dağıtılan Temettü
-16.590 1.050 -17.640 -7.389 -7.389 -23.979
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.420 -1.420
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 23.336 -437 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 23.336 -437 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Yeni Bakiye
30.000 23.336 -437 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.498 -339 5.159 5.159
Dönem Net Karı (Zararı)
21.368 21.368 21.368
Kar Dağıtımı
-5.606 1.518 -7.124 -6.373 -6.373 -11.979
Dağıtılan Temettü
-10.767 1.051 -11.818 -1.212 -1.212 -11.979
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.161 467 4.694 -5.161 -5.161
Diğer
6.058 6.058
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 112.370


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
29.552 20.658
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
142.992 113.818
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-88.659 -76.493
Kiralama Giderleri
-2.861 -2.285
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.215 11.238
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 848 1.089
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.843 -21.518
Ödenen Vergiler
9 -4.311 -1.445
Diğer
-3.830 -3.746
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-59.490 31.331
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-288.403 164.936
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-103 923
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.541 2.428
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
43 648
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
231.834 -136.931
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.320 -673
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-29.938 51.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
8 -3.220
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -274 -143
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.494 -143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
169.037 99.569
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-115.847 -126.000
Temettü Ödemeleri
-11.979 -24.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
41.211 -50.431
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 -962
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.779 453
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
654 201
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4. 8.433 654


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
151.628 125.091
FAKTORİNG GELİRLERİ
20 151.628 125.091
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
143.413 113.854
İskontolu
121.721 107.895
Diğer
21.692 5.959
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.215 11.237
İskontolu
8.138 11.059
Diğer
77 178
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -93.011 -79.946
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-67.411 -56.725
Finansal Kiralama Giderleri
-2.930 -2.240
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.386 -20.110
Diğer Faiz Giderleri
-18 -55
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.266 -816
BRÜT KAR (ZARAR)
58.617 45.145
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -29.382 -27.487
Personel Giderleri
-22.837 -21.518
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-775 -606
Genel İşletme Giderleri
-5.525 -5.091
Diğer
-245 -272
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
29.235 17.658
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 8.673 11.554
Bankalardan Alınan Faizler
21
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
5
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
100
Diğer
100
Kambiyo İşlemleri Karı
6.583 10.020
Diğer
1.969 1.529
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
24 -4.969 -11.317
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -6.270 -10.116
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-8 -6
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
-8 -6
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-104
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
-104
Kambiyo İşlemleri Zararı
-6.158 -10.110
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
26.669 7.779
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.669 7.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -5.301 -1.406
Cari Vergi Karşılığı
-6.088 -2.980
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
787 1.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
21.368 6.373
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.368 6.373
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
21.368 6.373
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 28 0,71000000 0,21000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 28 0,71000000 0,21000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 11 11 17 17
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
BANKALAR
3 8.402 21 8.423 637 637
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 57 57
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 873.372 26.476 899.848 557.041 57.341 614.382
İskontolu Faktoring Alacakları
846.720 26.476 873.196 523.590 57.288 580.878
Yurt İçi
892.448 25.500 917.948 553.157 57.288 610.445
Yurt Dışı
976 976
Kazanılmamış Gelirler (-)
-45.728 -45.728 -29.567 -29.567
Diğer Faktoring Alacakları
26.652 26.652 33.451 53 33.504
Yurt İçi
26.652 26.652 33.451 53 33.504
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
10 122.142 665 122.807 14.373 14.373
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 386 386 1.995 1.995
Takipteki Faktoring Alacakları
34.265 34.265 31.946 31.946
Özel Karşılıklar (-)
-33.879 -33.879 -29.951 -29.951
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
12 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 33.026 33.026 27.512 27.512
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 162 162 81 81
Diğer
162 162 81 81
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 353 353 279 279
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 6.118 6.118 5.291 5.291
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.043.972 27.162 1.071.134 607.283 57.341 664.624
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
372 372 57 57
Satış Amaçlı
372 372 57 57
AKTİF TOPLAMI
1.044.344 27.162 1.071.506 607.340 57.341 664.681
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
13 727.967 23.837 751.804 366.314 56.091 422.405
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.473 1.473 1.431 1.431
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 21.956 21.956 21.990 21.990
Finansal Kiralama Borçları
24.631 24.631 24.945 24.945
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-2.675 -2.675 -2.955 -2.955
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 174.534 174.534 119.167 119.167
Bonolar
174.534 174.534 79.047 79.047
Tahviller
40.120 40.120
DİĞER BORÇLAR
15 473 19 492 316 7 323
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
15 101 101 50 50
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
16 2.206 2.206 2.929 2.929
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
17 4.006 4.006 3.087 3.087
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.006 4.006 3.087 3.087
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
9 1.982 1.982 1.535 1.535
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
582 582 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
935.280 23.856 959.136 516.819 56.098 572.917
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
112.370 112.370 91.764 91.764
Ödenmiş Sermaye
19 30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.058 28.058 22.899 22.899
Kar Yedekleri
26.886 26.886 32.492 32.492
Yasal Yedekler
9.059 9.059 7.541 7.541
Olağanüstü Yedekler
17.827 17.827 24.951 24.951
Kar veya Zarar
21.368 21.368 6.373 6.373
Net Dönem Karı veya Zararı
21.368 21.368 6.373 6.373
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.058 6.058
PASİF TOPLAMI
1.047.650 23.856 1.071.506 608.583 56.098 664.681


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.086 20 1.106
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
100.465 2.958 103.423 66.914 13.175 80.089
ALINAN TEMİNATLAR
27 6.144.451 2.003 6.146.454 4.080.783 26.750 4.107.533
VERİLEN TEMİNATLAR
27 110.799 110.799 20.291 20.291
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
27 961.460 43.974 1.005.434 607.856 61.058 668.914
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.318.261 48.955 7.367.216 4.775.844 100.983 4.876.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590499


BIST
Canlı Borsa
2.537 14:24
Değişim :  -0,66% |  -16,81
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.540
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1647--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(27.06.2022 14:40:09-27.06.2022 14:40:09)