***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

22.02.2018 21:07
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.112 21.368
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.852 5.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.852 5.159
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 4.830 5.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -285 -424
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-665
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28 48
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 -28 48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.964 26.527


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 23.336 -437 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Yeni Bakiye
30.000 23.336 -437 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.948 -339 5.159
Dönem Net Karı (Zararı)
21.368 21.368 21.368
Kar Dağıtımı
-5.606 1.518 -7.124 -6.373 -6.373 -11.979
Dağıtılan Temettü
-10.767 1.051 -11.818 -1.212 -1.212 -11.979
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.161 467 4.694 -5.161 -5.161
Diğer
6.059 6.059
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.059 112.371
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.059 112.371
Yeni Bakiye
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.059 112.371
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.612 -214 -14 4.384
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-532 -6.586 -7.118
Dönem Net Karı (Zararı)
22.571 22.571 541 23.112
Kar Dağıtımı
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 33.446 -990 -532 48.254 10.133 38.121 22.571 22.571 132.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
32.726 29.552
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
184.361 142.992
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-143.440 -88.659
Kiralama Giderleri
-2.455 -2.861
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.786 8.215
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 2.232 848
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-30.017 -22.843
Ödenen Vergiler
8 -4.166 -4.311
Diğer
17.425 -3.830
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-127.742 -59.490
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-209.740 -288.403
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-11.768 -1.541
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
213 43
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-263 -103
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
93.620 231.834
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
196 -1.320
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-95.016 -29.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
7,29 6.402 -3.220
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6,7 -6.348 -274
Diğer
29 -10.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.946 -3.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
624.079 169.037
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-518.932 -115.847
Temettü Ödemeleri
-11.979
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
105.147 41.211
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
185 7.779
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.433 654
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4 8.618 8.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
192.685 151.628
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 192.685 151.628
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
183.899 143.413
İskontolu
182.609 121.721
Diğer
1.290 21.692
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.786 8.215
İskontolu
8.667 8.138
Diğer
119 77
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -151.594 -93.011
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-112.073 -67.411
Finansal Kiralama Giderleri
-2.476 -2.930
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-34.285 -21.386
Diğer Faiz Giderleri
-7 -18
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.753 -1.266
BRÜT KAR (ZARAR)
41.091 58.617
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -43.219 -29.382
Personel Giderleri
-29.208 -22.837
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-828 -775
Genel İşletme Giderleri
-12.672 -5.525
Diğer
-511 -245
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.128 29.235
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 56.551 8.673
Bankalardan Alınan Faizler
262 21
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
100
Diğer
100
Kambiyo İşlemleri Karı
24.635 6.583
Diğer
31.654 1.969
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
22 -1.551 -4.969
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -24.263 -6.270
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-8
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
-8
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-104
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
-104
Kambiyo İşlemleri Zararı
-24.263 -6.158
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
28.609 26.669
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.609 26.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -5.497 -5.301
Cari Vergi Karşılığı
-5.966 -6.088
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
469 787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
23.112 21.368
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.112 21.368
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
23.112 21.368
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 26 0,75000000 0,71000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 26 0,75000000 0,71000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 20 20 11 11
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
BANKALAR
3 8.598 8.598 8.402 21 8.423
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 1.087.970 19.991 1.107.961 873.372 26.476 899.848
İskontolu Faktoring Alacakları
1.073.805 19.991 1.093.796 846.720 26.476 873.196
Yurt İçi
1.131.656 19.991 1.151.647 892.448 25.500 917.948
Yurt Dışı
976 976
Kazanılmamış Gelirler (-)
-57.851 -57.851 -45.728 -45.728
Diğer Faktoring Alacakları
14.165 14.165 26.652 26.652
Yurt İçi
14.165 14.165 26.652 26.652
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
9 134.698 11 134.709 122.142 665 122.807
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
5 0 0 386 386
Takipteki Faktoring Alacakları
33.198 33.198 34.265 34.265
Özel Karşılıklar (-)
-33.198 -33.198 -33.879 -33.879
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 38.426 38.426 33.026 33.026
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 558 558 162 162
Diğer
558 558 162 162
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 433 433 353 353
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 6.398 6.398 6.118 6.118
DİĞER AKTİFLER
10 0 0
ARA TOPLAM
1.277.101 20.002 1.297.103 1.043.972 27.162 1.071.134
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 347 347 372 372
Satış Amaçlı
347 347 372 372
AKTİF TOPLAMI
1.277.448 20.002 1.297.450 1.044.344 27.162 1.071.506
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ALINAN KREDİLER
12 829.422 17.090 846.512 727.967 23.837 751.804
FAKTORİNG BORÇLARI
4 1.686 1.686 1.473 1.473
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 21.714 21.714 21.956 21.956
Finansal Kiralama Borçları
25.390 25.390 24.631 24.631
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-3.676 -3.676 -2.675 -2.675
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 284.270 284.270 174.534 174.534
Bonolar
272.308 272.308 174.534 174.534
Tahviller
11.962 11.962
DİĞER BORÇLAR
13 801 5 806 472 19 491
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
13 54 54 101 101
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
14 2.532 2.532 2.206 2.206
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
15 4.787 4.787 4.006 4.006
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.701 4.701 4.006 4.006
Diğer Karşılıklar
86 86
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
8 1.800 1.800 1.982 1.982
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 540 540 582 582
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
1.147.606 17.095 1.164.701 935.279 23.856 959.135
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
132.749 132.749 112.371 112.371
Ödenmiş Sermaye
17 30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
31.924 31.924 28.058 28.058
Kar Yedekleri
48.254 48.254 26.886 26.886
Yasal Yedekler
17 10.133 10.133 9.059 9.059
Olağanüstü Yedekler
17 38.121 38.121 17.827 17.827
Kar veya Zarar
22.571 22.571 21.368 21.368
Net Dönem Karı veya Zararı
22.571 22.571 21.368 21.368
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.059 6.059
PASİF TOPLAMI
1.280.355 17.095 1.297.450 1.047.650 23.856 1.071.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 1.086 20 1.106
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
129.899 16.728 146.627 100.465 2.958 103.423
ALINAN TEMİNATLAR
25 8.413.609 11.316 8.424.925 6.144.451 2.003 6.146.454
VERİLEN TEMİNATLAR
25 209.349 209.349 110.799 110.799
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
4, 25 1.212.176 52.346 1.264.522 961.460 43.974 1.005.434
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.965.033 80.390 10.045.423 7.318.261 48.955 7.367.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661925


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--322--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 01:45:14-25.06.2022 01:45:14)