***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2017 17:49
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe KÜTAHYA MERKEZ
Adres Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2016 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
7 - 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 2017 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2017 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2-2016 yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 30.03.2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın 'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.
Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önergenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı, Sn Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru olmasına oy birliğiyle karar verildi.
2-
Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.
3-
Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun
şirketin
www.kutahyaporselen.com.tr
adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle,
"Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin
önergenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde,
2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.
4-
Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
'ni temsilen katılan Sn. Berna YARARBAŞ tarafından
okundu.
5-
Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi, ve Elvan Baltacı tarafından okundu.
Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu
Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
6-
Gündemin 6. Maddesine geçildi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin
Yönetim Kurulu'nun
07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı
kararı okundu, görüşüldü,
oya sunuldu.
Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararında önerildiği üzere SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.253.764,66.-TL SPK kayıtlarında ise 35.553.213,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 130.652,31-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı 35.683.865,31.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 31.352.797,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 25.053.348,66.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.
7-
Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerinin
oy birliğiyle
ayrı ayrı ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
8- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Kütahya Güral Seramik San. A.Ş. vekili Elif AKOVA'nın verdiği bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle Nafi GÜRAL (Kütahya Birinci Noteri 24/03/2017 04580), Gülsüm GÜRAL (Kütahya Birinci Noteri 24/03/2017 04581), toplantıda hazır bulunan Sema GÜRAL SÜRMELİ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle T.C. uyruğunda Yıldızevler Mahallesi 737 Sokak Serra Park Sitesi No:8/20 Yıldız Çankaya ANKARA adresinde ikamet eden Bülent GEDİKLİ ve T.C. uyruğunda Karaçam Konutları Sitesi Saracalar Mahallesi 52. Sokak No:7/48 Akyurt ANKARA adresinde ikamet eden Sait AÇBA'yı teklif etti. Toplantı Başkanı bu önergeleri oylamaya sundu. Önergeler oy birliği ile kabul edildi.
9-
Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak,
Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2017 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00 TL/AY, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne
oy birliğiyle karar verildi.
10-
Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun
01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için
Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
.
'nin
01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için
Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine
oy birliğiyle karar verildi.
11-
Gündemin 11.maddesi uyarınca 2016 yılında yapılan toplam 130.652,31-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve 2017/05 sayılı
01.01.2017-31.12.2017
hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına
oy çokluğuyla
karar verildi.
12-
Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu onaya sunuldu
, oy çokluğuyla kabul edildi.
13-
Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı,
hakkında bilgi verildi.
14-
Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.
Bilgilerinize sunarız.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.03.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EK-1 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 EK-3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 EK-2 2016 GENEL KURUL TUTANAK-.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 30/03/2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu, 31/03/2017 tarihinde tescil edimiş olup 06/04/2017 tarih ve 9300 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/598531


BIST

Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--242--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(23.09.2023 07:08:16-23.09.2023 07:08:16)