***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2021 14:30
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe KÜTAHYA MERKEZ
Adres Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2020 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2021 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önergenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı, Sn Nursema TEKİN Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru olması oy birliğiyle kabul edildi.
2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.
3- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önergenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.
4- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.
5- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu
Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tabloları oy birliğiyle kabul edildi.
6- 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli ve 2021/05 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu.
Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli ve 2021/05 sayılı kararında önerildiği üzere Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 33.252.582.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 27.054.324,76.-TL net kâr elde edilmiştir.
Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibraları kabul edildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
8- Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2021 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00 TL/AY (Onbin Türk Lirası) , ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulü oy birliğiyle kabul edildi.
9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
10- Gündemin 10.maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan toplam 335.873,21.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu bağışlar
· Nafi Güral Eğitim Vakfı'na 171.300,00 TL
· Belediye Kütahyaspor Klubü Derneği'ne 100.000,00 TL
· Trabzon Büyükşehir Belediyesi Belediye Spor Klubü'ne 42.724,26 TL
· Sporben Otizm Aileleri Gençlik ve Spor Klübü'ne 5.548,95 TL
· Muharip Gaziler Derneği'ne 2.500,00 TL
· Türk Eğitim Vakfı'na 13.800,00 TL
Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 7 sayılı 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin karar oya sunuldu ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olması oy birliğiyle kabul edildi
11-Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi görüşüldü. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve, oy birliğiyle kabul edildi.
12- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.
13- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922812


BIST

Canlı Borsa
8.237 17:54
Değişim :  -0,07% |  -5,39
Önceki Kapanış :  8.242  
En Yüksek
8.299
En Düşük
8.171
Açılış: 8.275
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.619 -1,14  
Nasdaq CCO 13.064 -1,57  
Xetra DAX DAX 15.256 -0,97  
IPC MXX 51.108 -0,51  
Shanghai Composite SHCOMP 3.107 0,16  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--649--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(27.09.2023 18:10:19-27.09.2023 18:10:19)