***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.03.2021 19:47
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 16.02.2021
Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:11

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyenin Genel Kurul' un onayına sunulması ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesi ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ILAN METNI.pdf - İlan Metni
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 19.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.
INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 19.03.2021 günü saat 12:00 da, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve 62435361 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun' un gözetiminde yapılmıştır.
Olağan genel kurul toplantısına ilişkin davetin toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 16.02.2021 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.inveo.co adresinde ve 16.02.2021 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 24.460.472,092 TL'lik sermayeye karşılık 24.445.414,092 adet hissenin vekaleten, 15.058 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini, Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Erdi Acet'in hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Kadircan Karadut tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Kadircan Karadut'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Özlem Göç'ü ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere ye açıldı söz alan olmadı.
5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olan 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
6-) 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7-) 07.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Bora Oruç‘un Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı.
Yönetim Kurulu üyeliğine üç yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ........... adresinde mukim .......... TC Kimlik Numaralı Erhan Topaç, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ............. adresinde mukim ............. TC Kimlik Numaralı Onur Topaç, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu ............... adresinde mukim ............ TC Kimlik Numaralı Bora Oruç, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu ............... adresinde mukim ............ TC Kimlik Numaralı Demet Özdemir, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ............. adresinde muhkim ........... TC Kimlik Numaralı Meltem Akol, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ............. adresinde mukim ............. TC Kimlik Numaralı Ülkü Feyyaz Taktak'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
8-) Yönetim Kurulu üyelerinden Meltem Akol ile Ülkü Feyyaz Taktak'a 2021 yılı için aylık net 3.300 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9-) 01.03.2021 tarih 556 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, "Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası izlenmektedir.
Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir karın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.
Şirketin kar dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket karına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır." şeklindeki 2021 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
9.1. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan SPK'ya göre oluşan 458.486.141,00 TL net dönem karından 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ve VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 430.098.650,25 TL'nin, yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı 560.249.815,02 TL'den 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ve VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 531.862.324,27 TL'nin, kar dağıtımı yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10-) Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesi ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1085 sayılı ön izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 19.02.2021 tarih ve 50035491-431.04-E-00061641488 sayılı iznini alan tadil tasarısında da belirtildiği üzere aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
MADDE 3-
Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Ofis Park Maltepe No: 21/45 Maltepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.
SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 7-
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermeyeli bir yatırım ortaklığı olarak 10/03/1998 tarihinde kurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile şirket esas sözleşmesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun şekilde ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu nama yazılı 30.000 adet pay karşılığı 30.000 TL'den, (B) grubu hamiline yazılı 29.970.000 adet pay karşılığı 29.970.000 TL'den oluşmaktadır.
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermaye artırımlarında, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye izni 2021-2025 (Beşyıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
11-) 10.03.2021 tarih ve 557 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin 2021 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12-) Üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
13-) 2020 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
14-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
15-) Dilekler ve görüşlerde söz alan Toplantı Başkanı, Yatırım Bankası kuruluşu ile ilgili çalışmalarımızı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürümüz Sayın Kadircan Karadut tarafından yürütüldüğü Sayın Paydaşların bilgisine sundu. Görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 INVEO HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 INVEO TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 3 INVEO TADIL METNI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919485


BIST

Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--669--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(01.07.2022 04:03:22-01.07.2022 04:03:22)