***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.04.2022 21:53
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 74.235.239 132.771.765
Satışların Maliyeti
12 -68.098.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.235.239 64.673.254
BRÜT KAR (ZARAR)
74.235.239 64.673.254
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.198.912 -883.970
Pazarlama Giderleri
14 -289.872 -97.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 373.946.718 459.536.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.587.250 -556.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
439.105.923 522.671.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
439.105.923 522.671.822
Finansman Gelirleri
15 63.532.477 21.584
Finansman Giderleri
15 -5.038.814 -756.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
497.599.586 521.936.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.611.438 -85.734.098
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -7.008.162 -6.422.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -30.603.276 -79.311.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
459.988.148 436.202.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
459.988.148 436.202.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
459.988.148 436.202.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,79150000 14,54010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
401.775.465 -94.051.077
Dönem Karı (Zararı)
459.988.148 436.202.375
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
459.988.148 436.202.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-363.766.331 -435.836.684
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-9 176.027 45.360
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 191.096 -919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
191.096 -919
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-37.471.459 372.973
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.480.046 -369.913
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 5.008.587 742.886
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-364.273.433 -458.439.976
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.273.934 437.920
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-368.547.367 -458.877.896
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 37.611.438 85.734.098
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -63.548.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
263.510.310 -94.047.183
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-75.022.746 -93.782.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.980.285 -80.621
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.980.285
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.010.490 -7.650
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
325.876 -22.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.438 2.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
295.438 -25.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-144.728 131.081
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
334.576.398 -56.505
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
166.724.530
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
167.851.868 -56.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
745.305 -228.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
745.305 -228.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
359.732.127 -93.681.492
Alınan Faiz
42.480.046 369.913
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -436.708 -739.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-510.649.012 114.706.908
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
131.502.430
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
144.301
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -460.465.344 -10.200.774
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -5.670.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -42.460
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.460
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-50.183.668 -1.025.934
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-50.183.668 -1.025.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.313.650 -20.657.773
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-14.650.563
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.650.563
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.065.400
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
150.065.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.870.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.870.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.300 -45.000
Ödenen Faiz
15 -5.007.887 -742.773
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.440.103 -1.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.440.103 -1.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.294 23.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.462.397 21.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3-17 21.462.397 22.294
Finansal Yatırımlar
85.273.394 6.598.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
85.273.394 6.598.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5-17 85.273.394 6.598.098
Diğer Alacaklar
60.949.496 13.304.319
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-17 58.863.880 13.198.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.085.616 105.331
Peşin Ödenmiş Giderler
26.021 5.036.511
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.021 36.511
Diğer Dönen Varlıklar
382.663 397.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
382.663 397.609
ARA TOPLAM
168.093.971 25.358.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
168.093.971 25.358.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.008.328.050 1.182.967.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.008.328.050 1.182.967.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
2.008.328.050 1.182.967.889
Diğer Alacaklar
8 19.378.754 14.859.978
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-17 19.378.754 14.859.978
Maddi Duran Varlıklar
7 323.904 347.094
Taşıtlar
230.005 244.087
Mobilya ve Demirbaşlar
93.899 103.007
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 653.631 806.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.028.684.339 1.198.981.429
TOPLAM VARLIKLAR
2.196.778.310 1.224.340.260
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.204.133 17.144.701
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.046.191 16.990.590
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6-17 164.611 155.767
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 171.881.580 16.834.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
157.942 154.111
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 157.942 154.111
Ticari Borçlar
506.689 180.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-17 46.598 16.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 460.091 164.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 282.279 427.007
Diğer Borçlar
106.635.551
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
41.270.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
65.364.615
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 7.137.841 566.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.528 27.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 83.528 27.449
ARA TOPLAM
286.850.021 18.346.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.850.021 18.346.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6-17 324.001 407.040
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
291.666 337.118
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6-17 291.666 337.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.335 69.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 32.335 69.922
Diğer Borçlar
227.940.847
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-17 125.453.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 102.487.253
Uzun Vadeli Karşılıklar
218.972 83.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 218.972 83.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 70.725.452 40.122.221
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.209.272 40.612.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
586.059.293 58.958.646
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.610.719.017 1.165.381.614
Ödenmiş Sermaye
11 96.000.000 96.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-525.813 -16.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
67.128.102 67.128.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.054 12.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.054 12.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.054 12.236
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 35.474.115 35.474.115
Yasal Yedekler
35.474.115 35.474.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 952.642.411 639.652.689
Net Dönem Karı veya Zararı
459.988.148 327.130.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.610.719.017 1.165.381.614
TOPLAM KAYNAKLAR
2.196.778.310 1.224.340.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 5.302 5.302 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472
Transferler
458.486.141 -458.486.141
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.226 7.226 7.226 436.202.375 436.209.601 436.209.601
Dönem Karı (Zararı)
436.202.375 436.202.375 436.202.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.226 7.226 7.226 7.226 7.226
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 12.528 12.528 12.528 7.461.624 568.702.439 436.202.375 1.042.400.073 1.042.400.073
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 96.000.000 -16.000 67.128.102 12.236 12.236 12.236 35.474.115 639.652.689 327.130.472 1.165.381.614 1.165.381.614
Transferler
327.130.472 -327.130.472
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 -182 -182 459.988.148 459.987.966 459.987.966
Dönem Karı (Zararı)
459.988.148 459.988.148 459.988.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 -182 -182 -182 -182
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-509.813 -14.140.750 -14.650.563 -14.650.563
Dönem Sonu Bakiyeler
11 96.000.000 -525.813 67.128.102 12.054 12.054 12.054 35.474.115 952.642.411 459.988.148 1.610.719.017 1.610.719.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
459.988.148 436.202.375
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-182 7.226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-227 9.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45 -1.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
45 -1.807
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-182 7.226
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
459.987.966 436.209.601
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
459.987.966 436.209.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022806


BIST
Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 -0,58  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--851--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(01.07.2022 05:13:08-01.07.2022 05:13:09)