***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2022 19:30
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 166.062.685 45.293.210
Satışların Maliyeti
14 -68.130.825 -6.449.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.931.860 38.843.332
BRÜT KAR (ZARAR)
97.931.860 38.843.332
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.421.080 -2.175.232
Pazarlama Giderleri
15 -202.829 -395.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 263.331.104 532.130.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.704.750 -181.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
344.934.305 568.222.489
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
344.934.305 568.222.489
Finansman Gelirleri
17 52.059 0
Finansman Giderleri
17 -1.495.134 -2.589.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
343.491.230 565.633.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.360.758 -27.756.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.211.374 -1.313.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.3-19 -7.149.384 -26.443.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
327.130.472 537.876.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
327.130.472 537.876.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
327.130.472 537.876.334
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.701.463 -33.083.330
Dönem Karı (Zararı)
327.130.472 537.876.334
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
327.130.472 537.876.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-315.537.877 -539.096.177
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 424.567 168.627
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.843 12.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 101.843 12.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.724.114 2.306.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -16.084.883 -282.934
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.360.769 2.589.465
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -254.185.025 -531.253.698
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-254.185.025 -531.253.698
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 16.360.758 27.756.690
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -63.515.906 -38.086.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.408.470 -31.572.235
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15.244.493 -20.405.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.931 -10.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.931 -10.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.036.511 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.447 97.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-90 -1.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.537 98.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
369.219 39.521
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.505 -9.946.421
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.505 53.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.742 -1.346.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.001.065 -32.792.078
Alınan Faiz
16.084.883 282.934
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -9.384.485 -574.186
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-145.063.190 23.976.278
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
131.502.430 44.536.806
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
144.301 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -250.202.853 -20.395.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-377.122 -15.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -377.122 -15.038
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-26.129.946 -149.921
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-26.129.946 -149.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.360.346 9.100.602
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
133.090.995 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.702.000 50.885.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
16.702.000 50.885.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.870.000 -39.015.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-31.870.000 -39.015.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-202.290 -180.000
Ödenen Faiz
17 -1.360.359 -2.589.398
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.381 -6.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.381 -6.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.675 30.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.294 23.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3-20 22.294 23.675 30.125
Finansal Yatırımlar
4-20 6.598.098 20.761.707 2.174.905
Diğer Alacaklar
13.304.319 1.939.420 1.779.099
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-20 13.198.988 1.929.020 1.779.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 105.331 10.400
Peşin Ödenmiş Giderler
5.036.511 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8-20 5.000.000 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 36.511 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 397.609 0 71.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 397.609 0 71.410
ARA TOPLAM
25.358.831 22.724.802 4.055.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.358.831 22.724.802 4.055.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.182.967.889 747.791.720 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.182.967.889 747.791.720 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 1.182.967.889 747.791.720 200.774.010
Diğer Alacaklar
7 14.859.978 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-20 14.859.978 0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 347.094 36.951 28.708
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.951 28.708
Taşıtlar
244.087
Mobilya ve Demirbaşlar
103.007
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 806.468 606.871 783.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.198.981.429 748.435.542 201.586.140
TOPLAM VARLIKLAR
1.224.340.260 771.160.344 205.641.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.144.701 31.423.512 19.474.210
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.990.590 31.423.512 19.474.210
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-20 155.767 128.112 86.671
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 16.834.823 31.295.400 19.387.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
154.111
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 154.111
Ticari Borçlar
180.813 162.366 65.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-20 16.160 16.250 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 164.653 146.116 47.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 427.007 57.788 18.267
Diğer Borçlar
0 56.505 10.002.926
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 56.505 2.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 566.387 739.498 1.551.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.449 4.963 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 27.449 4.963 0
ARA TOPLAM
18.346.357 32.444.632 31.111.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.346.357 32.444.632 31.111.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
407.040 579.467 720.792
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
337.118 579.467 720.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-20 337.118 579.467 720.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 69.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
83.028 11.929 1.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 83.028 11.929 1.988
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.3-19 40.122.221 32.971.103 6.528.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.612.289 33.562.499 7.251.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.958.646 66.007.131 38.363.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.165.381.614 705.153.213 167.278.668
Ödenmiş Sermaye
13 96.000.000 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -16.000 -5.000 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 67.128.102 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 12.236 5.302 7.091
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.236 5.302 7.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 12.236 5.302 7.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 35.474.115 7.461.624 2.479.612
Yasal Yedekler
13 35.474.115 7.461.624 2.479.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.3-13 639.652.689 129.788.846 134.770.858
Net Dönem Karı veya Zararı
327.130.472 537.876.334 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.165.381.614 705.153.213 167.278.668
TOPLAM KAYNAKLAR
1.224.340.260 771.160.344 205.641.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 31.434.778 83.763.532 147.706.120 147.706.120
Diğer Düzeltmeler
19.572.548 19.572.548 19.572.548
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 51.007.326 83.763.532 167.278.668 167.278.668
Transferler
4.982.012 78.781.520 -83.763.532 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.789 537.876.334 537.874.545 537.874.545
Dönem Karı (Zararı)
537.876.334 537.876.334 537.876.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.789 -1.789 -1.789
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 129.788.846 537.876.334 705.153.213 705.153.213
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472
Diğer Düzeltmeler
19.572.548 79.390.193 98.962.741 98.962.741
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 129.788.846 537.876.334 705.153.213 705.153.213
Transferler
28.012.491 509.863.843 -537.876.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.934 327.130.472 327.139.406 327.139.406
Dönem Karı (Zararı)
327.130.472 327.130.472 327.130.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.934 6.934 6.934
Sermaye Arttırımı
66.000.000 -11.000 67.101.995 133.090.995 133.090.995
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 -16.000 67.128.108 12.236 35.474.115 639.652.689 327.130.472 1.165.381.614 1.165.381.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
327.130.472 537.876.334
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.934 -1.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.668 -2.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.734 447
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-1.734 447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.934 -1.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
327.137.406 537.874.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
327.137.406 537.874.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999633


BIST
Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 0,00  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--797--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(01.07.2022 04:37:56-01.07.2022 04:37:56)