***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2021 21:40
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 132.771.765 14.274.653
Satışların Maliyeti
12 -5.629.672 -2.620.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
127.142.093 11.653.743
BRÜT KAR (ZARAR)
127.142.093 11.653.743
Genel Yönetim Giderleri
14 -883.970 -358.222
Pazarlama Giderleri
14 -97.546 -145.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 397.067.588 452.910.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -556.343 -148.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
522.671.822 463.911.556
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
522.671.822 463.911.556
Finansman Gelirleri
15 21.584 0
Finansman Giderleri
15 -756.933 -567.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
521.936.473 463.343.725
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-85.734.098 -91.088.360
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -6.422.999 -405.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -79.311.099 -90.682.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
436.202.375 372.255.365
DÖNEM KARI (ZARARI)
436.202.375 372.255.365
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
436.202.375 372.255.365
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 14,54030000 12,40850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.806.085 -5.954.395
Dönem Karı (Zararı)
436.202.375 372.255.365
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
436.202.375 372.255.365
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-436.553.876 -372.811.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 45.360 42.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -8.145 953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -8.145 953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 742.999 567.847
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 742.999 567.847
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -396.296.008 -452.909.019
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -396.296.008 -452.909.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 85.734.098 91.088.360
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -126.772.180 -11.601.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.454.584 -5.398.680
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-93.907.582 -3.448.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.621 -14.984
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.621 20.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -35.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.650 -76.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.889 130.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.893 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.782 130.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
138.307 3.102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.505 11.326
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.505 11.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-517.644 -2.003.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-517.644 -2.003.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-94.806.085 -5.954.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
115.462.029 7.138.548
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
132.401.852 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 7.138.548
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -10.200.774 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -5.670.655 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.460 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -42.460 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.025.934
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.025.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.657.886 567.461
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 612.461
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 612.461
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.870.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.870.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.000 -45.000
Ödenen Faiz
15 -742.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.942 1.751.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.942 1.751.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.675 30.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.733 1.781.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.733 23.675
Finansal Yatırımlar
115.429.221 20.761.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
115.429.221 20.761.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 115.429.221 20.761.707
Diğer Alacaklar
3.045.975 1.939.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.954.954 1.929.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 91.021 10.400
Peşin Ödenmiş Giderler
7.650 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.650 0
Diğer Dönen Varlıklar
236.060 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
236.060 0
ARA TOPLAM
118.740.639 22.724.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.740.639 22.724.802
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.153.569.553 747.791.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.153.569.553 747.791.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 1.153.569.553 747.791.720
Maddi Duran Varlıklar
74.509 36.951
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 74.509 36.951
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 566.413 606.871
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 0 22.528
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.154.210.475 748.458.070
TOPLAM VARLIKLAR
1.272.951.114 771.182.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.863.320 31.295.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 11.863.320 31.295.400
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 11.863.320 31.295.400
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.534 128.112
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 157.534 128.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 157.534 128.112
Ticari Borçlar
139.477 162.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 19.143 16.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4,17 120.334 146.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 188.869 57.788
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 6.422.999 739.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 4.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 4.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 56.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 0 56.505
ARA TOPLAM
18.772.199 32.444.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.772.199 32.444.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
525.039 579.467
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
525.039 579.467
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,17 525.039 579.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.053 11.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.053 11.929
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 211.246.750 131.956.372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.778.842 132.547.768
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
230.551.041 164.992.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.042.400.073 606.190.472
Ödenmiş Sermaye
11 .000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.000 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.528 5.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 12.528 5.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 12.528 5.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.461.624 7.461.624
Yasal Yedekler
11 7.461.624 7.461.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 568.702.439 110.216.298
Net Dönem Karı veya Zararı
436.202.375 458.486.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.042.400.073 606.190.472
TOPLAM KAYNAKLAR
1.272.951.114 771.182.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 31.434.778 83.763.532 147.706.120 147.706.120
Transferler
4.982.012 78.781.520 -83.763.532
Dönem Karı (Zararı)
372.255.365 372.255.365 372.255.365
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42 -42 -42
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.049 7.461.624 110.216.298 372.255.365 519.961.443 519.961.443
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472
Transferler
458.486.141 -458.486.141
Dönem Karı (Zararı)
436.202.375 436.202.375 436.202.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.226 7.226 7.226
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 12.528 7.461.624 568.702.439 436.202.375 1.042.400.073 1.042.400.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
436.202.375 372.255.365
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.226 -42
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.033 -54
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.807 12
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.807 12
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.226 -42
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
436.209.601 372.255.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
436.209.601 372.255.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929339


BIST
Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.393 -0,17  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--338--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(01.07.2022 05:26:25-01.07.2022 05:26:25)