Canlı Borsa

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

04.11.2016 17:55 eşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 362.750 76.811 -25.096 421.737 -25.917 -194.984 -4.062 184.401 261.799 634.228 2.054.948 48.455 2.103.403
Transferler
17.299 78.345 538.584 -634.228
Dönem Karı (Zararı)
498.647 498.647 -15.662 482.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.581 473.875 -57.512 80.860 395 491.037 -981 490.056
Kar Payları
-306.053 -306.053 -6.225 -312.278
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.232 -6.232 -6.477 -12.709
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.870 -21.870
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 356.518 76.811 -31.677 912.911 -83.429 -114.124 -3.667 262.746 494.330 498.647 2.732.347 -2.760 2.729.587
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 226.455 76.811 -28.924 702.997 -60.978 -122.127 2.758 271.161 501.807 632.912 2.566.153 18.647 2.584.800
Transferler
-77.445 64.303 646.054 -632.912
Dönem Karı (Zararı)
359.268 359.268 -21.222 338.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.245 141.328 -17.483 -18.955 4.057 101.702 4.585 106.287
Kar Payları
-347.560 -347.560 -18.693 -366.253
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.777 -21.777 21.446 -331
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 204.678 76.811 -36.169 766.880 -78.461 -141.082 6.815 335.464 800.301 359.268 2.657.786 4.763 2.662.549


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.484.512 1.889.166
Dönem Karı (Zararı)
338.046 482.985
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
338.046 482.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.107.937 1.299.323
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
249.876 186.271
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-266 -114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
382.734 312.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.150 17.062
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
366.584 295.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
257.429 203.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-48.697 -47.412
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
306.126 251.375
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.929 442.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-58.994 -59.878
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
229.263 212.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34 2.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
612.966 732.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.552 -192.331
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.035 -70.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-123.587 -122.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
789.360 3.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.054 -6.143
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.375 -33.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.773 -32.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.398 -1.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.521 961.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.058.949 2.515.281
Alınan Temettüler
78.693 78.583
Ödenen Faiz
-87.928 -172.877
Kira Ödemeleri
-426.081 -401.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.754 -7.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-128.367 -122.581
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-233.962 -1.190.451
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -12.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.152 26.656
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-271.609 -1.216.364
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.355 -194.231
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-87.254 -1.022.133
Alınan Faiz
17.495 11.966
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.057.303 -545.113
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -15.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
883.041 303.525
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.532.312 -468.503
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.065 -1.116
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
44.024 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-77.738 -51.511
Ödenen Temettüler
-366.253 -312.278
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.247 153.602
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-38.777 71.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.470 225.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 672.598 155.885
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 827.068 380.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 836.705 672.598
Finansal Yatırımlar
553.436 1.326.957
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 553.436 1.326.957
Ticari Alacaklar
565.443 395.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 57.862 83.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
507.581 312.696
Diğer Alacaklar
40.377 34.646
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.653 19.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.724 15.052
Türev Araçlar
17 0 7.799
Stoklar
35.214 35.307
Peşin Ödenmiş Giderler
10 455.352 343.043
Diğer Dönen Varlıklar
13 149.994 104.826
ARA TOPLAM
2.636.521 2.921.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.636.521 2.921.040
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
317.248 325.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 9.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
317.248 316.477
Diğer Alacaklar
5.533 4.677
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.533 4.677
Türev Araçlar
17 0 49.051
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 330.347 335.717
Maddi Duran Varlıklar
772.038 667.020
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.241.072 5.968.892
Şerefiye
456.500 431.615
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 5.741.173 5.487.409
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.399 49.868
Peşin Ödenmiş Giderler
37.274 49.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
141.080 182.741
Diğer Duran Varlıklar
13 1.427 2.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.846.019 7.585.331
TOPLAM VARLIKLAR
10.482.540 10.506.371
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.273.999 1.447.377
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 579.526 496.010
Ticari Borçlar
172.167 169.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.744 16.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
170.423 153.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.503 32.942
Diğer Borçlar
669.902 562.010
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.453 1.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 668.449 560.700
Türev Araçlar
17 297 0
Ertelenmiş Gelirler
46.140 55.367
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 57.759 47.450
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.954 22.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.954 22.774
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 33.324 25.707
ARA TOPLAM
2.889.571 2.859.210
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.889.571 2.859.210
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.447.341 2.721.626
Diğer Borçlar
2.000.283 1.932.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.000.283 1.932.407
Türev Araçlar
17 217.040 192.890
Ertelenmiş Gelirler
146.586 143.648
Uzun Vadeli Karşılıklar
68.339 56.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
68.339 56.090
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
50.831 15.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.930.420 5.062.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.819.991 7.921.571
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.657.786 2.566.153
Ödenmiş Sermaye
363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
204.678 226.455
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
730.711 674.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.169 -28.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.169 -28.924
Yabancı Para Çevrim Farkları
766.880 702.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-212.728 -180.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
-78.461 -60.978
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-141.082 -122.127
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.815 2.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
335.464 271.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
800.301 501.807
Net Dönem Karı veya Zararı
359.268 632.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.763 18.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.662.549 2.584.800
TOPLAM KAYNAKLAR
10.482.540 10.506.371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.458.050 2.247.468 951.329 911.917
Satışların Maliyeti
-1.416.860 -1.178.021 -500.380 -424.469
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.041.190 1.069.447 450.949 487.448
BRÜT KAR (ZARAR)
1.041.190 1.069.447 450.949 487.448
Genel Yönetim Giderleri
-403.771 -326.539 -133.341 -116.078
Pazarlama Giderleri
-7.969 -7.319 -2.451 -1.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 320.941 352.553 105.491 212.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -76.699 -171.391 -33.405 -129.330
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
873.692 916.751 387.243 452.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.337 16.604 7.296 7.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 58.994 59.878 31.237 32.138
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
952.023 993.233 425.776 492.431
Finansman Gelirleri
0 666 0 372
Finansman Giderleri
-384.714 -298.576 -85.172 -141.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
567.309 695.323 340.604 351.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -229.263 -212.338 -72.520 -104.742
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-135.737 -167.844 -51.439 -65.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-93.526 -44.494 -21.081 -39.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
338.046 482.985 268.084 246.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
338.046 482.985 268.084 246.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.222 -15.662 11.544 1.037
Ana Ortaklık Payları
359.268 498.647 256.540 245.828
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç (tam TL) 0,99000000 1,37000000 0,71000000 0,68000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
133.598 467.503 112.660 338.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.481 -8.748 -7.147 -3.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.181 783 -1.370 386
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.181 783 -1.370 386
Yabancı Para Çevrim Farkları
141.328 473.875 119.474 340.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.932 1.593 1.703 685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.696 1.750 1.429 763
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
236 -157 274 -78
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.311 22.553 -11.488 -33.644
Yabancı Para Çevrim Farkları
-17.636 -64.812 -10.007 -37.299
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.545 105.874 -48 3.853
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.545 105.874 -48 3.853
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
4.344 -3.938 522 -2.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.344 -3.938 522 -2.888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.526 -14.571 -1.955 2.690
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
7.814 -14.841 -1.921 2.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-288 270 -34 195
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.287 490.056 101.172 304.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
444.333 973.041 369.256 551.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16.637 -16.643 11.540 313
Ana Ortaklık Payları
460.970 989.684 357.716 550.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566346


BIST

Canlı Borsa
1.127 12:35
Değişim :  -0,76% |  -8,65
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
1.137
En Düşük
1.125
Açılış: 1.137
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.428 0,44  
Nasdaq CCO 10.745 1,49  
Xetra DAX DAX 12.647 2,71  
IPC MXX 37.020 -0,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.368 1,75  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--176--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(04.08.2020 00:09:53-04.08.2020 00:09:53)