Canlı Borsa

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.01.2019 16:52
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. (Düzeltme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.01.2019
Genel Kurul Tarihi 31.01.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.01.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - a) Gündemin 3'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan, Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100,000,000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine ilişkin gerçekleştirilecek İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işlemi, SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, b) İpotek tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi akdedilmesi işleminin, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7nci md. uyarınca önemli nitelikteki işlem olan ayni hak tesisinin, Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, (KAP formatında karakter sınırlaması nedeniyle bu gündem maddesinin detaylı hali ekli dosyadadır)
4 - a)Gündemin 4'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan, Ana ortağımız Doğuş Holding A.Ş. (ilişkili taraf) aktifindeki, 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının satın alınması ve Doğuş Holding A.Ş.'nin şirket ile ilişkili taraf olması sebebiyle satınalım işlemi SPK'nın"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, b)Ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. aktifindeki, D Ofis Maslak binasının satın alınması ve tapu devir işleminin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'nci md. uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi sebebiyle Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması (KAP formatında karakter sınırlaması nedeniyle bu gündem maddesinin detaylı hali ektedir)
5 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 6. Olağanüstü Genel Kurul YKK Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 7. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 1. Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 4 2. Olağanüstü GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 3. Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 4. Ayrılma Hakkı Duyuru Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 5. Ayrılma Hakkı Kullanım Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2019 yılı Olağanüstü Genel Toplantısı 31 Ocak 2019 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar
3. Başkan, işbu gündem maddesinin (a) bendinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylamaya sunulmayacağını belirterek gündemin 3'üncü maddesinin (a) bendini tutanak yazmanına okuttu,
a) Gündemin 3'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan gündeme ilişkin olarak Genel Kurul'da hazır bulunanlara aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verildi.
Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100,000,000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine istinaden, Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere ipotek veren sıfatıyla Şirketimiz ve ipotek alan sıfatıyla Credit Europe arasında aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde
I. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 2'deki taşınmazımızın tamamı ve
II. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 4'deki taşınmazda Şirketimiz'in sahibi bulunduğu 74,433/100,000 paylı mülkiyet payının tamamı
Credit Europe lehine, 100,000,000 Avro tutarında, birinci derecede müşterek anapara ipoteği tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi (resmi senet) akdedilmesi işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 5'inci ve 6'ıncı maddeleri uyarınca "önemli nitelikteki işlem" tanımına girdiği,
(i) SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'inci maddesi uyarınca söz konusu İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin yapılacak olağanüstü genel kurulun onayına sunulması gerektiği,
(ii) İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nde tanımlanan "Önemlilik Kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi ile belirtilen önemlilik kriterlerinin sağlandığı belirlenmiş olup bu sebeple 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'ncu maddesine göre ipotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, Genel Kurul'dan bir gün önce saat 23:59'da Merkezi Kaydi Sistemde mevcut bulunan ve Genel Kurul'a katıldıkları pay adedi ile sınırlı olarak ve ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine
(iii) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan Ayrılma Hakkı Fiyatının işlemin ilk defa kamuya açıklandığı 24.12.2018 tarihinden önceki, (açıklanan tarih hariç olmak üzere) otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 2,2190 Türk Lirası bedelden pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu
(iv) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin 6'nci fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısına katılıp birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseğinin dikkate alınacağı
(v) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form"un Olağanüstü Genel Kurul tarihi olan 31 Ocak 2019 tarihini izleyen 6 (altı) işgünü içinde başlanarak 10 (on) iş günü süreyle (7 Şubat 2019 günü saat 09:00'dan 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar) iadeli taahhütlü ve noter tasdikli veya elden teslim yoluyla Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluş, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne gönderilmesi gerektiğine
"Ayrılma Hakkı Formu"nu en geç 20 Şubat 2019 tarihi saat 17:00'a kadar iadeli taahhütlü olarak iletmeyen pay sahiplerinin bu haklarının sona ereceği ve postalardaki gecikmeler dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu kalmayacağına ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına
(vi) 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp İpotek (ayni hak) Tesisi İşlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile "ayrılma hakkı formu" başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibinin Genel Kurul tarihinden sonra yapacağı pay devirlerinde hem kendisinin ayrılma hakkını kaybedeceğine hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kazanamayacağına başka bir ifade ile ayrılma hakkının devrinin mümkün olmadığına
(vii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde, "ayrılma hakkı formunun" teslimine istinaden ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin sahip oldukları payların Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de bulunan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına açılmış olan 509729 no.lu Yatırım hesabına virmanlanmasını (şartlı virman dahil) izleyen ilk iş günü ayrılma hakkını kullanan pay sahibine ödeme yapılmasına, ayrılma hakkını kullanan payların devri karşılığında ödeme yapılacağı ve ödemede gecikme olması halinde yasal faiz işletileceği,
(viii) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkınını doğmayacağı hakkındaki Ayrılma Hakkı Duyurusu" özeti Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından görevlendirilen Sn. Nazlı YILMAZ tarafından pay sahiplerine aktarılarak pay sahipleri bilgilendirildi.
b) Başkan, Önemli Nitelikteki İşlemin onaya sunulacağı 3'üncü maddenin (b) bendini oylama öncesinde tutanak yazmanına okuttu,
Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100,000,000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine istinaden, Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere ipotek veren sıfatıyla Şirketimiz ve ipotek alan sıfatıyla Credit Europe arasında aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde
I. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 2'deki taşınmazımızın tamamı ve
II. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 4'deki taşınmazda Şirketimiz'in sahibi bulunduğu 74,433/100,000 paylı mülkiyet payının tamamı
Credit Europe lehine, 100,000,000 Avro tutarında, birinci derecede müşterek anapara ipoteği tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi (resmi senet) akdedilmesi işleminin, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 7'inci maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına giren ayni hak tesisi işleminin, Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, maddesi ile ilgili olarak
Bahsi geçen Credit Europe lehine, 100,000,000 Avro tutarında, birinci derecede müşterek anapara ipoteği tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi (resmi senet) akdedilmesi işlemi onaya sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 661.543 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 320.995.780,44-TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Ayrıca fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. İrfan Yazıcıoğlu ve Sn. Harun Zerey muhalefet şerhi vererek ayrılma hakkı kullanmak istediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. Ümit Görgülü, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Orhun Nihat Göncü ve Sn. Enis Gamzeli'ye ait muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.
4. Başkan, işbu gündem maddesinin (a) bendinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylamaya sunulmayacağını belirterek gündemin 4'üncü maddesini (a) bendini tutanak yazmanına okuttu,
a) Gündemin 4'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan gündeme ilişkin olarak Genel Kurul'da hazır bulunanlara aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verildi.
Şirketimiz ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı, tapunun İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maslak Ayazağa Mahallesi, 11 Ada ve 4.725 m2 yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının ("Gayrimenkul") EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 25.12.2018 tarih ve 2018-00002 sayılı ekspertiz raporunda ("Gayrimenkul Değerleme Raporu") söz konusu taşınmazın bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 525.693.000-TL tutarındaki ekspertiz değeri dikkate alınarak KDV hariç 525.690.000-TL peşin bedelle satın alınması ve Gayrimenkulün sahibi konumunda olan Doğuş Holding A.Ş.‘nin nihai hakim ortağımız olması nedeniyle, SPK'nın yürürlükte bulunan düzenleme ve kararları kapsamında, Doğuş Holding A.Ş.'nin şirket ile ilişkili taraf konumunda olması ve ilişkili taraftan gayrimenkul satın alınması ve tapu devir işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 5'inci ve 6'ıncı maddeleri uyarınca "önemli nitelikteki işlem" tanımına girdiği,
(i) SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'inci maddesi uyarınca söz konusu ilişkili taraftan gayrimenkul satın alınması ve tapu devir işleminin yapılacak olağanüstü genel kurulun onayına sunulması gerektiği,
(ii) İlişkili taraftan gayrimenkul satın alımına ve tapu devrine ilişkin işleminin SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nde tanımlanan "Önemlilik Kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi ile belirlenen önemlilik kriterlerinin sağlandığı belirlenmiş olup bu sebeple 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'ncu maddesine göre ilişkili taraftan gayrimenkul alınması ve tapu devir işleminin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, Genel Kurul'dan bir gün önce saat 23:59'da Merkezi Kaydi Sistemde mevcut bulunan ve Genel Kurul'a katıldıkları pay adedi ile sınırlı olarak ve ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine
(i) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan Ayrılma Hakkı Fiyatının işlemin ilk defa kamuya açıklandığı 25.12.2018 tarihinden önceki, (açıklanan tarih hariç olmak üzere) otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 2,2216 Türk Lirası bedelden pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu
(ii) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin 6'nci fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısına katılıp birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseğinin dikkate alınacağı
(iii) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form"un Olağanüstü Genel Kurul tarihi olan 31 Ocak 2019 tarihini izleyen 6 (altı) işgünü içinde başlanarak 10 (on) iş günü süreyle (7 Şubat 2019 günü saat 09:00'dan 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar) iadeli taahhütlü ve noter tasdikli veya elden teslim yoluyla Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluş, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne gönderilmesi gerektiğine
"Ayrılma Hakkı Formu"nu en geç 20 Şubat 2019 tarihi saat 17:00'a kadar iadeli taahhütlü olarak iletmeyen pay sahiplerinin bu haklarının sona ereceği ve postalardaki gecikmeler dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu kalmayacağına ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına
(iv) 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp ilişkili taraftan gayrimenkul satın alınması ve tapu devir İşlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile "ayrılma hakkı formu" başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibinin Genel Kurul tarihinden sonra yapacağı pay devirlerinde hem kendisinin ayrılma hakkını kaybedeceğine hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kazanamayacağına başka bir ifade ile ayrılma hakkının devrinin mümkün olmadığına
(v) Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde, "ayrılma hakkı formunun" teslimine istinaden ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin sahip oldukları payların Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de bulunan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına açılmış olan 509729 no.lu Yatırım hesabına virmanlanmasını (şartlı virman dahil) izleyen ilk iş günü ayrılma hakkını kullanan pay sahibine ödeme yapılmasına, ayrılma hakkını kullanan payların devri karşılığında ödeme yapılacağı ve ödemede gecikme olması halinde yasal faiz işletileceği
(vi) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkınını doğmayacağı hakkındaki Ayrılma Hakkı Duyurusu" özeti Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından görevlendirilen Sn. Nazlı YILMAZ tarafından pay sahiplerine aktarılarak pay sahipleri bilgilendirildi.
b) Başkan, Önemli Nitelikteki İşlemin onaya sunulacağı 4'üncü maddenin (b) bendinin oylamasında TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince ilişkili taraf olanların mevcut paylarından gelen oy hakkını kullanmayacağını belirtti ve maddeyi tutanak yazmanına okuttu,
Şirketimiz ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. (ilişkili taraf) aktifinde kayıtlı, tapunun İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maslak Ayazağa Mahallesi, 11 Ada ve 4.725 m2 yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının ("Gayrimenkul") EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 25.12.2018 tarih ve 2018-00002 sayılı ekspertiz raporunda ("Gayrimenkul Değerleme Raporu") söz konusu taşınmazın bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 525.693.000-TL tutarındaki ekspertiz değeri dikkate alınarak KDV hariç 525.690.000-TL peşin bedelle satın alınması ve tapu devir işleminin, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 7'inci maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle ilişkili taraftan gayrimenkul alım işleminin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, maddesi ile ilgili olarak
Bahsi geçen Doğuş Holding A.Ş. (ilişkili taraf) aktifinde kayıtlı, 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 25.12.2018 tarih ve 2018-00002 sayılı ekspertiz raporunda söz konusu taşınmazın bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 525.693.000-TL tutarındaki ekspertiz değeri dikkate alınarak KDV hariç 525.690.000-TL peşin bedelle satın alınması ve tapu devir işlemi onaya sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 651.543-TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 7.136.521,773-TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Ayrıca fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. İrfan Yazıcıoğlu ve Sn. Harun Zerey muhalefet şerhi vererek ayrılma hakkı kullanmak istediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. Ümit Görgülü, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Orhun Nihat Göncü ve Sn. Enis Gamzeli'ye ait muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.
5. Dilek ve önerilerde söz alan olmadı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli-KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak-Güncel.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Bir önceki Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bildirimimiz ekinde yer alan Toplantı Tutanağı Metni'nin güncellemesidir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/736430


BIST

Canlı Borsa
1.561 13:06
Değişim :  -0,28% |  -4,31
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
Açılış: 1.573
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.931 0,38  
Nasdaq CCO 13.197 1,53  
Xetra DAX DAX 13.815 -0,24  
IPC MXX 45.551 -1,95  
Shanghai Composite SHCOMP 3.583 0,47  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--307--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(20.01.2021 13:23:42-20.01.2021 13:23:42)