Canlı Borsa

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

19.07.2016 17:04
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 15.06.2016
Genel Kurul Tarihi 12.07.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres A.O.S.B 10035 SOKAK NO:7

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 2015 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Denetçinin seçimi.
11 - Şirketin 2015 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2015 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu 30.06.2016 tarih, 2016/21 sayılı bülteninde bildirilen, 21.08.2013 tarihli Özel Durum Açıklamasının tam ve doğru olmaması sebebi ile verilen 21.560.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi hususunun görüşülmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2015-2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet-Gündem-Vekaletname-2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 12.07.2016 tarihinde yapılan
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 12.07.2016 tarihinde saat 11.00'da 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.07.2016 tarih, 17222661 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Taner Karakoç ve Aynur Gülsüm Marasalı gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket Ana sözleşmesi hazır bulundurulduğu görülmüştür.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Genel Kurul toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 15.06.2016 tarih ve 9097 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden adresini bildiren pay sahiplerinin adreslerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 60.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 6.000.000.000 adet hisseden, 11.025.156,69.-TL'lik sermayeye tekabül eden 1.102.515.669 adet hissenin temsilen, 25.871.894,31.-TL'lik sermayeye tekabül eden 2.587.189.431 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 36.897.051,00.-TL'lik sermayeye karşılık 3.689.705.100 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dikkaya tarafından saat 11:19 itibariyle açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ
Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü.
Toplantı Başkanlığına Mehmet DİKKAYA oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Dilek Bilgin'i, yazmanlığa ve e-GKS sistemine Erdal HOŞSEZEN'i görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ
2015 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, raporların oylamasına geçildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ
Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetçi Sn.Gülin Günce tarafından Genel Kurula okundu.
GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ
2015 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2015 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ
2015 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Enver ÇEVİK, Masum ÇEVİK, Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Mahir Bora YILMAZ, Miryam MAŞTAOĞLU, Hamit Serkan DRAHOR, Birol Yenal PEHLİVAN ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hasan Tuncay EROL ve Aziz ERKUŞ'un ibraları oylandı, oybirliği ile ibra edildiler.
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, ibraları aleyhine karşı oy çıkmadı.
GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ
2015 yılı faaliyet döneminin zarar ile sonuçlandığı ve herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ
Yönetim Kurulu Üye sayısının bağımsız üyeler dahil olmak üzere yedi kişi olarak tespit edilmesi hususu müzakereye açıldı.
(A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin de önerisi ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine
25993674656 TC kimlik nolu Mehmed Nureddin ÇEVİK, 28988180958 TC kimlik nolu Mehmet DİKKAYA, 35953511754 TC Kimlik nolu Miryam MAŞTAOĞLU, 11273538718 TC Kimlik nolu Hamit Serkan DRAHOR, 24959469626 TC Kimlik nolu Birol Yenal PEHLİVAN'ın seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklere ise Genel Kurul'a önerilen 40109050032 TC kimlik nolu Hasan Tuncay EROL, 45805384412 TC kimlik nolu Aziz ERKUŞ'un seçilmeleri,
Yönetim Kurulu'nun görev süresinin ise 3 (üç) yıl süreyle 2019 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar belirlenmesi oylandı, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan üyeye aylık net 15.000.-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı olmak üzere aylık net 3.000.-TL olarak belirlenen ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ
2015 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla 2015 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,1'i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ
Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen Bağımsız Dış Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte) Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile onaylandı.
GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ
Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemine ait İlişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ
Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve bununla birlikte şirkete herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ
2015 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında pay sahiplerine herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih, 2016/21 sayılı bülteninde bildirilen İdari Para Cezası ile ilgili genel kurul gündemi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ve şirket web sitesinde güncellenmiştir. İdari para cezası uygulamasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu cezanın rucü edilip edilmemesi hususu oylamaya sunuldu ve idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rucü edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ
Toplantı Dilek ve temenniler bölümünde söz alan yönetim kurulu üyesi Mehmet DİKKAYA, şirketin faaliyetleri, yatırımları ve gelecek planları hakkında bilgilendirme yaptı.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12.23 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(12.07.2016, İZMİR)
Bakanlık Temsilcileri Divan Başkanı
Taner KARAKOÇ Aynur Gülsüm MARASALI Mehmet DİKKAYA
Oy Toplama Memuru Yazman
Dilek BİLGİN Erdal HOŞSEZEN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.07.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Altinyag Genel Kurul Toplantı Tutanağı-2015.pdf - Tutanak
EK: 2 Altinyag Hazirun Cetveli-2015.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Kararları 19.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/546595


BIST

Canlı Borsa
94.137 18:05
Değişim :  -1,18% |  -1.120,39
Önceki Kapanış :  95.258  
En Yüksek
94.391
En Düşük
93.094
Açılış: 93.515
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 27.025 0,89  
Nasdaq CCO 8.149 1,24  
Xetra DAX DAX 12.630 1,15  
Shanghai Composite SHCOMP 2.979 -0,41  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--361--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(16.10.2019 19:45:16-16.10.2019 19:45:16)