Canlı Borsa

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.10.2018 20:54
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.10.2018
Genel Kurul Tarihi 21.11.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.11.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ye 14.08.2018 tarihinde imzalanan nihai Varlık Alım Sözleşmesi çerçevesinde toplam 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışının tamamlanmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
3 - Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda 14.08.2018 tarihinde imzalanan nihai Varlık Alım Satım Sözleşmesi çerçevesinde 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılmasının 24.10.2018 tarih, 10/5 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.000,000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
5 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ALYAG-Genel Kurul Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu İlişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat:11.00'da İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.
Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinilebilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.altinyag.com.tr adresinden de temin edebilirler.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Vekaletname Örneği Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyag.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU
ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ye satışı ile ilgili 28.12.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinden satış için onay alınmış olup bu süre içinde yapılan görüşmeler sonrasında 14.08.2018 tarihinde yapılan nihai Varlık Alım Sözleşmesi kapsamında satış tutarının 27.500.000 USD+KDV olarak değişmesi sonucunda ve son günlerde yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ile değişen piyasa konjonktürü kapsamında pay sahiplerimizden tekrar satış işlemine ilişkin onay alınması gerekliliği hasıl olmuştur,
Bu çerçevede şirketimizin aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"nın yapılması için, ortaklarımızın 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00'da 10035 sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2) Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ye 14.08.2018 tarihinde imzalanan nihai Varlık Alım Sözleşmesi çerçevesinde toplam 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışının tamamlanmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında
a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,0068648.-TL olduğu,
c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
g) Ayrıca, gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.000,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği,
hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
3) Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda 14.08.2018 tarihinde imzalanan nihai Varlık Alım Satım Sözleşmesi çerçevesinde 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılmasının 24.10.2018 tarih, 10/5 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması.
4) 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.000,000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
5) Dilek ve temenniler.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715405


BIST

Canlı Borsa
1.112 17:59
Değişim :  0,12% |  1,30
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.116
En Düşük
1.110
Açılış: 1.113
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 27.902 -0,47  
Nasdaq CCO 10.910 -1,27  
Xetra DAX DAX 13.116 -0,70  
IPC MXX 36.131 -1,63  
Shanghai Composite SHCOMP 3.338 2,07  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--104--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(19.09.2020 19:27:05-19.09.2020 19:27:05)