Canlı Borsa
Canlı Borsa

ANADOLU HAYAT EMEK. (ANHYT)

Mali Tablolar
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 19.636.094.869
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 553.272.250
Kasa 20.026
Alınan Çekler 0
Bankalar 342.724.095
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 210.528.129
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 2.269.635.184
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 516.812.919
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 58.838.523
Krediler 33.863.011
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 1.660.121.976
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -1.245
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 16.675.662.133
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 49.288.223
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -2.574
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 34.503.720
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 16.591.872.764
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 11.991
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 11.991
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 103.253.751
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 110.086
Diğer Çeşitli Alacaklar 103.244.459
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) -100.794
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 34.224.972
Ertelenmiş Üretim Giderleri 23.894.480
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 136.109
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 10.194.383
DİĞER CARİ VARLIKLAR 34.588
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 8.303
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 26.285
Personele Verilen Avanslar 0
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 231.161
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 354.972
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) -123.811
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 12.762.193
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 12.762.193
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 172.090.779
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 141.169.726
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4.610.000
Makine Ve Teçhizatlar 38.353.565
Demirbaş Ve Tesisatlar 5.559.973
Motorlu Taşıtlar 502.597
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 10.393.932
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 533.750
Birikmiş Amortismanlar (-) -29.032.764
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 18.869.255
Haklar 70.518.427
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -51.649.172
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1.358.293
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 1.358.293
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 966.333
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 966.333
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 206.278.014
TOPLAM VARLIKLAR 19.842.372.883
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 16.951.269.401
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19.017.850
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4.166.413
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 16.925.184.509
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 2.900.629
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 194.835
Ortaklara Borçlar 159.097
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 35.644
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 94
DİĞER BORÇLAR 18.627.592
Alınan Depozito ve Teminatlar 1.142.214
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 17.485.378
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 1.949.804.982
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 41.397.330
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 1.787.792.878
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 93.761.738
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 375.060
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 26.477.976
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 24.042.170
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 9.926.098
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.835.877
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 27
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 44.560.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -33.279.832
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 25.934.340
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 25.934.340
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 4.404.240
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 395.227
Gider Tahahkkukları 3.987.341
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 21.672
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 18.974.277.560
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 17.217.448
Kıdem Tazminatı Karşılığı 17.217.448
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 17.217.448
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 430.000.000
(Nominal) Sermaye 430.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 4.190.243
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4.190.243
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
KAR YEDEKLERİ 123.439.923
Yasal Yedekler 153.833.566
Statü Yedekleri 32.870.889
Olağanüstü Yedekler 33.273.713
Özel Fonlar (Yedekler) 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi -94.725.013
Diğer Kar Yedekleri -1.813.232
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 93.952.011
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 199.295.698
Dönem Net Karı 199.295.698
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 850.877.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 19.842.372.883
6,66 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Adet :  435.088  
Hacim :  2.910.428  
Açılış :  6,68  
Önceki Kapanış :  6,66  
En Yüksek
6,78
En Düşük
6,64
 
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--265--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(26.05.2020 02:47:05-26.05.2020 02:47:05)